elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Jednoznaczna ocena efektywności specjalnych stref ekonomicznych

Podsumowując, jeszcze raz należy stwierdzić, że jednoznaczna ocena efektywności specjalnych stref ekonomicznych, jako instrumentu aktywnej walki z bezrobociem, jest niezwykle trudna. Nie ma żadnych badań, które wskazywałyby wpływ powstawania stref na cały rynek krajowy. Nie można przecież autorytatywnie stwierdzić, że inwestorzy działający w strefach, w wypadku gdyby takiej możliwości nie mieli, nie rozpoczęliby działalności na warunkach ogólnych. Specjalne strefy ekonomiczne są przecież instrumentem selektywnym i ich utworzenie, co zresztą wynikło w procesie negocjacji z Unia Europejską, z samego założenia musiało wpłynąć negatywnie na wolną konkurencję w skali całego kraju.

Można podnieść argument, że również w Unii Europejskiej nadaje się instrumentom podatkowym charakter redystrybucyjny, a „istnienie SSE opartych na zwolnieniach i ulgach podatkowych jest wyrazem odejścia od zasady neutralności podatkowej do aktywnej polityki podatkowej realizującej w sposób selektywny określony

Ibidem, s. 163. system preferencji, który nadaje instrumentom podatkowym właśnie charakter redystrybucyjny. W krajach Unii Europejskiej, gdzie zastosowanie zasady neutralności podatkowej byłoby bardziej uzasadnione, występuje także szeroki zakres redystrybucji rozumianej jako dotowanie i przemieszczenie środków pomiędzy poszczególnymi sektorami i regionami, W krajach Piętnastki dostrzeżono, że preferencyjne, redystrybucyjne elementy systemu podatkowego realizują postulaty zarówno optymalnej struktury gospodarki, jak i zrównoważonego wzrostu. Dotyczy to m.in. podtrzymania i rozwoju tych dziedzin gospodarki, które decydują o jej bezpieczeństwie zaopatrzeniowym i żywnościowym, ale i regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski lub występuje niedostateczne zatrudnienie”41. Faktem jest, że w UE często z dobrymi rezultatami stosuje się aktywną politykę podatkową, czego przykładem może być tak ostatnio popularny w naszym kraju casus Irlandii. Ale nie powinien to być argument przemawiający za tym, że nasze SSE są najlepszym instrumentem aktywnej polityki podatkowej. Owszem, na pewno z punktu widzenia obszarów, w których SSE funkcjonują, istnienie stref jest jak najbardziej korzystne, gdyż wpływa na zwiększenie aktywności gospodarczej na tych obszarach, a co za tym idzie – zwiększenie liczby miejsc pracy. Przy tak wysokim bezrobociu, jakie obecnie występuje w Polsce, państwo musi szukać aktywnych form walki z tym zjawiskiem i trudno nie zgodzić się z tym. Ale sądzę, że najpierw powinno się przeprowadzić kompleksową reformę całego systemu podatkowego, mającą na celu uproszczenie tego systemu i przede wszystkim zmniejszenie obciążeń podatkowych. Tu zwracam uwagę, że rząd zamierza znowelizować z powodu problemów budżetowych ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, zmniejszając obniżenie tego podatku w przyszłym roku podatkowym (zmniejszenie będzie wynosiło tylko 1% wobec 4% zapisanych pierwotnie w ustawie). Państwo polskie powinno stworzyć taką politykę podatkową, która pobudziłaby przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy. Najpierw powinno się stworzyć silne podstawy polityki podatkowej, upraszczając system i obniżając obciążenia podatkowe, dopiero potem można zająć się wyjątkami, jakimi są SSE. W źle funkcjonującym systemie trudno do końca ocenić skuteczność takich wyjątkowych form, jakimi są SSE. Sytuacja tu wygląda podobnie, jak przy problemie specjalnych stref ekonomicznych w kontekście polityki regionalnej: najpierw został utworzony wyjątkowy instrument w postaci stref, dopiero potem utworzono system, na którym polityka regionalna ma się opierać, do którego strefy w swojej postaci nie przystają.

Kontrowersje, jakie towarzyszą strefom od początku ich istnienia, przede wszystkim w kontekście zniekształcenia konkurencji w skali całego rynku krajowego, na pewno nie wpływają pozytywnie na ich ocenę. Do niewątpliwych korzyści należy natomiast zaliczyć to, że poprzez utworzenie stref zwiększyła się atrakcyjność lokalizacyjna wielu obszarów, co na pewno będzie miało swoje pozytywne skutki w przyszłości.

Leave a Reply