elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

JAK PRZEDSIĘBIORCA MOŻE BYĆ ZALICZANY DO MSP

Drugie kryterium powinno być kumulatywnie spełnione z pierwszym. Ustawodawca odnosi się tutaj do dwóch kategorii: przychodu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych lub sumy aktywów bilansu przedsiębiorcy. Wystarczy, ażeby przynajmniej jedna wielkość nie została przekroczona, a więc warunek zawiera w sobie alternatywę. P.d.g. znowu odnosi się tutaj do ustawy o rachunkowości. W niej są zdefiniowane pojęcia przychodu netto oraz sumy aktywów bilansu.

Ostatnim warunkiem, który powinien spełnić przedsiębiorca jest kryterium niezależności. Ustawodawca wprowadza warunek, stosownie do którego inni niż mali lub średni przedsiębiorcy nie mogą posiadać znaczącego wpływu na działalność przedsiębiorcy zaliczanego do MSP. Jednak ustawa nie wskazuje, czy zależność w posiadaniu akcji/udziałów/wkładów, wykonywaniu głosów ma być zależnością bezpośrednią czy pośrednią. Jednak w praktyce sformułowanie zapisu ustawy, iż akcjonariusz, udziałowiec itd. winien być małym przedsiębiorcą, implikuje badanie również jego. W przypadku skomplikowanych zależności holdingowych może okazać się to niezwykle kłopotliwe. Może np. być tak, iż przedsiębiorca składa dokumenty określające, iż jest małym przedsiębiorcą, a jednocześnie do nich załącza identyczne dokumenty określające, iż jego akcjonariusz jest małym przedsiębiorcą, którego z kolei akcjonariusze winni być również małymi przedsiębiorcami itd.

Należy wskazać, iż kryterium niezależności jest mniej rygorystycznie i jednocześnie bardziej pragmatycznie określone w prawie unijnym. Dopuszcza się tam możliwość posiadania większej liczby głosów przykładowo przez fundusze venture capital, co nawet polskich warunkach jest dość częste, gdyż mali przedsiębiorcy odczuwając głód kapitału wyrażają zgodę na „wejście” inwestora kapitałowego do spółki w postaci właśnie funduszy inwestycyjnych (szerzej na temat kryterium niezależności w prawie unijnym poniżej).

Nie ma podmiotu wskazanego w ustawie, który byłby właściwy do określania, iż dany przedsiębiorca jest zaliczany do MSP. Dokonuje się tego zatem każdorazowo w zależności od potrzeb. Przedsiębiorca ubiegając się o pomoc publiczną winien każdorazowo przedstawiać komplet dokumentów potwierdzających, iż spełnia przesłanki wskazane w ustawie.

Leave a Reply