elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

INSTYTUCJONALNO-PRAWNE ASPEKTY WALKI Z BEZROBOCIEM

Autorzy badania wychodzą z założenia, że bezrobocie w Polsce nie jest zjawiskiem przejściowym, marginesowym i mającym jedynie cechy bezrobocia strukturalnego. Jego rozmiary i dynamikę wiążą ze specyfiką transformacji systemowej i niedoskonałością tworzącego się rynku pracy. Trudności w skutecznym przeciwdziałaniu bezrobociu upatrują natomiast w słabości władzy publicznej, mankamentach istniejących rozwiązań instytucjonalnych, a przede wszystkim w braku umiejętności posługiwania się tymi instrumentami oraz ograniczonej wrażliwości podmiotów gospodarczych na te instrumenty.

Przeprowadzono zatem badania w obszarze publicznego prawa gospodarczego, analizując obowiązujące rozwiązania legislacyjne i instytucjonalne pod kątem ich oddziaływania na rynek pracy, a zwłaszcza wynikających z nich możliwości przeciwdziałania bezrobociu. Autorów interesowały przy tym jedynie instrumenty prokoniunkturalne, takie jak: podatki, cła, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, preferencje kredytowe. Nie interesują ich natomiast instrumenty prawne zmierzające do reglamentacji czasu pracy, granic wieku emerytalnego czy kwot zarobków.

Autorzy pokazują, jak omawiane przez nich instrumenty prawne mogą wpływać na uelastycznienie i dynamizację rynku pracy i w jakim stopniu mogą być wykorzystywane dla przeciwdziałania bezrobociu, choć nie to jest przecież podstawowym celem przygotowania, wdrażania i stosowania tych instrumentów. Zwracają tym samym uwagę na to, że na wszelkie działania w sferze gospodarki, instrumenty polityki ekonomicznej, rozwiązania instytucjonalne i regulacje prawne, należy także potrzeć pod kątem ich wpływu na sytuację na rynku pracy. Oceniając ich zasadność i skuteczność trzeba brać pod uwagę nie tylko to, na ile realizują swoje podstawowe funkcje, ale także to, w jakiej mierze przyczyniają się do zachowania istniejących i tworzenia nowych miejsc pracy nie obniżając przy tym efektywności gospodarowania oraz konkurencyjności gospodarki.

Leave a Reply