elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

INSTYTUCJONALNO-PRAWNE ASPEKTY WALKI Z BEZROBOCIEM CZ. II

Analizując obowiązujące w Polsce prawo podatkowe i prawo celne, a także stosowane instrumenty pomocy publicznej, autorzy badania pokazują, że twórcy tych rozwiązań w niedostatecznym stopniu uwzględnili ich implikacje na rynku pracy. Pokazują także, że stosując prawo czyni się to w sposób niedostatecznie chroniący rynek pracy. Na tym tle formułują szereg sugestii zmierzających do przebudowy obowiązujących rozwiązań instytucjonalnych i zmiany sposobu stosowania prawa tak, by jego normy stanowiły ważkie narzędzie służące przeciwdziałaniu bezrobociu.

Pokazują także, jak integracja z Unią Europejską wpłynie na, stosowane w Polsce, regulacje prawne i jakie będą skutki integracji, zwłaszcza w obrębie rynku finansowego, na warunki funkcjonowania małych i s’rednich firm odgrywających niezmiernie istotną rolę na rynku pracy w naszym kraju. Przedstawiają zagrożenia związane z procedurami akcesyjnymi, a jednocześnie wskazują na możliwości rozwoju rynku pracy, jakie stwarza integracja europejska. Nie zapominają przy tym o wskazaniu na to, że warunkiem brzegowym charakteru implikacji tej integracji jest globalny popyt i konkurencyjność polskich produktów oraz polskiej gospodarki na globalnym rynku.

Leave a Reply