elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

INNOWACYJNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW A ICH KONKURENCYJNOŚĆ

Punktem wyjścia do przeprowadzonego badania była teza mówiąca, że istotnym czynnikiem warunkującym sytuację na rynku pracy w Polsce jest innowacyjność przedsiębiorstw w zakresie wytwarzanych produktów, stosowanych technologii oraz metod zarządzania produkcją, sprzedażą i wartością, jak również, zależna, w znacznym stopniu od innowacyjności, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i ich produktów na rynku krajowym, europejskim oraz globalnym. Niska innowacyjność i konkurencyjność prowadzi do wzrostu bezrobocia, zaś jej wzrost stanowi ważne warunki przeciwdziałania mu.

Badania podzielono na dwie, ściśle ze sobą powiązane części. Pierwsza miała charakter studiów literaturowych stanowiących przesłankę i podstawę do badań empirycznych. Pozwoliła ona na uporządkowanie sposobu rozumienia i definiowania innowacyjności oraz konkurencyjności, jak również na pokazanie różnych podejść do budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, roli innowacji w konkurowaniu we współczesnych warunkach oraz wpływu zarządzania innowacjami na innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ustalenia te wykorzystano, w drugiej części, do budowy ankiety i interpretacji jej wyników. Ankietę tę przeprowadzono w 275 przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych zatrudniających ponad 50 osób. Były to przedsiębiorstwa rentowne, należące do różnych branż, zlokalizowane głównie w województwie katowickim i mazowieckim. Zadawane pytania dotyczyły: czynników przewagi konkurencyjnej, zagrożeń i wyzwań rynkowych, sposobów pozyskiwania klientów przesłanek, celów, rodzajów i rezultatów innowacji produktowych oraz organizacyjnych kwestii oczekiwań i satysfakcji klientów analizy kosztów obsługi i rentowności klientów przyczyn niezadowolenia klientów i działań podejmowanych na rzecz wzrostu ich satysfakcji budowaniu satysfakcji klientów w sferze produktu, marki, ceny wzrostu satysfakcji klientów poprzez budowanie relacji z nimi czynników wpływających na lojalność klientów wiedzy o kliencie i sposobów jej gromadzenia oraz wykorzystywania. Na kwestię innowacyjności i konkurencyjności patrzono zatem przede wszystkim poprzez pryzmat klientów wychodząc z założenia, że to oni decydują w ostatecznym rozrachunku o istnieniu firmy oraz jej sukcesie rynkowym.

Przeprowadzone badanie wykazało, że polskie firmy są nisko innowacyjne, zarówno w sferze produktów, jak i metod zarządzania oraz organizacji, co w konsekwencji sprawia, że nie są konkurencyjne. Podnoszenie ich konkurencyjności, zwłaszcza poprzez innowacje produktów i organizację, należy uznać za podstawowe narzędzie walki z bezrobociem. Działania władzy publicznej podejmowane celem ograniczenia bezrobocia powinny zatem być nakierowane raczej na wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw po to, by likwidować jego przyczyny, a nie walczyć, na ogół bez powodzenia, z jego skutkami.

Leave a Reply