elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Globalne efekty finansowe utworzenia specjalnych stref ekonomicznych

Globalne efekty finansowe utworzenia specjalnych stref ekonomicznych wydają się jednak możliwe do oszacowania. Po stronie korzyści należałoby wtedy dopisać:

– wpływy do budżetu państwa w postaci wpłat z tytułu VAT,

– wpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego przez nowo zatrudnionych pracowników w przedsiębiorstwach działających w strefach (w praktyce bardzo trudne do oszacowania),

– oszczędności budżetu państwa z tytułu niewypłaconych zasiłków dla bezrobotnych.

Po stronie strat należałoby umieścić głównie kwoty niepobranego podatku dochodowego od inwestorów, a także straty budżetów gminnych z tytułu niepobranych podatków i opłat lokalnych36.

Można również zaproponować bardziej szczegółowy bilans korzyści i strat, w którym pozycjami są:

– po stronie korzyści:

– wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych w strefie,

– wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych poza strefą,

– wpływy z tytułu składek na rzecz ZUS z powodu zwiększenia zatrudnienia w strefie,

– wpływy z tytułu składek na rzecz ZUS z powodu zwiększenia zatrudnienia poza strefą,

– oszczędności z tytułu zmniejszenia wypłat zasiłków z powodu zatrudnienia bezrobotnych w strefie,

– oszczędności z tytułu zmniejszenia wypłat zasiłków z powodu zatrudnienia bezrobotnych poza strefą,

– wpływy z tytułu podatku VAT w strefie,

– wpływy z tytułu podatku VAT poza strefą,

– wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w strefie,

– wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą poza strefą,

– wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w strefie,

– wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą poza strefą.

– po stronie strat:

– kwota udzielonych zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w strefie (nie jest to zwolnienie całkowite, lecz ograniczone limitami wynikającymi z ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców),

– kwota udzielonych zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w strefie (nie jest to zwolnienie całkowite, lecz ograniczone limitami wynikającymi z ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców),

– kwota udzielonych ulg w podatku od nieruchomości od prowadzących działalność gospodarczą w strefie (obecnie przyznanie ulg i ich wysokość nie są określone ustawowo, lecz zależą od poszczególnych gmin)37.

Leave a Reply