elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

GLOBALIZACJA

Wysokie bezrobocie ma także związki z globalizacją w powiatach znajdujących się w recesji w wyniku regresu przemysłu w Radomiu. Upadek przemysłu zbrojeniowego, obuwniczego oraz chemicznego stał się przyczyną bardzo wysokiego bezrobocia w powiecie grodzkim Radom (27%), a także w powiecie radomskim (27%), przysuskim (22%) i szydłowieckim (29%).

Negatywne skutki globalizacji są czasem także spowodowane wrażliwością polskich przedsiębiorstw na zmiany warunków ekonomicznych w innych regionach świata, względnie w innych zakładach strategicznego inwestora. Dobitnym tego przykładem jest wpływ kryzysu w Korei Płd. na załamanie strategii ekspansji w Europie koncernu „Daewoo”, która przez kilka lat zapewniała wysokie zatrudnienie w spółkach w Warszawie i Lublinie. Obecnie notowany szybki wzrost stopy bezrobocia w podwarszawskich powiatach może być częściowo związany właśnie z redukcją zatrudnienia w warszawskiej spółce Daewoo.

Globalizacja może także sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy w oparciu o niedostatecznie wykorzystane walory lokalizacyjne polskich regionów. W przy- padku obszarów wiejskich taką szansę stanowią zasoby surowców pochodzenia rolnego. Jeśli ich produkcja spełnia normy międzynarodowe, a koszty robocizny są dodatkowym atutem zmniejszającym koszty produkcji, w takim przypadku istnieje duża szansa przyciągnięcia kapitału zagranicznego, stworzenia tym samym miejsc pracy nie tylko w nowo powstających zakładach przemysłowych, ale i w ich rolniczym otoczeniu. Tego typu sytuację obserwujemy w województwie podlaskim i północno-wschodnim Mazowszu, gdzie w latach 90. nastąpił postęp w dziedzinie chowu bydła mlecznego. Efektem pracy hodowców jest wysoka jakość skupowanego tam mleka, co zaowocowało uzyskaniem przez grupę tamtejszych zakładów mleczarskich uprawnień do eksportu ich produktów na rynek Unii Europejskiej. W tej sytuacji powstały dogodne warunki do dalszego rozwoju tej specjalizacji produkcyjnej z udziałem kapitału zagranicznego. 1 tak się też stało: w województwie podlaskim powstały nowe obiekty typu „green fields” w Makowie Mazowieckim, dzięki inwestycji niemieckiego Onkena, a dzięki inwestycjom w Siemiatyczach rozwinięto produkcję serów (kapitał amerykański, później francuska firma Besnier). Postęp w chowie trzody chlewnej oraz bydła mięsnego przyczynił się także do zainteresowania budową zakładów przemysłu mięsnego spółki joint venture z polskimi partnerami w Czyżewie – Osadzie (powiat wysokomazowiecki) i w powiecie mińskim.

Globalizacja poprzez przenoszenie produkcji w skali światowej do punktów zapewniających prowadzenie działalności o możliwie niskich kosztach wytwarzania, powoduje także wzrost zainteresowania kapitału zagranicznego wykorzystaniem bazy surowcowej, tworzonej przez najszybciej adaptujące się do wymogów rynku światowego regiony rolnicze. Obecnie jest to najbardziej widoczne w przemyśle mięsnym i mleczarskim. Tego typu inwestycje działają zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio na powstawanie miejsc pracy – bezpośrednio poprzez kreowane miejsca pracy w nowo powstających lub rozbudowywanych zakładach przemysłowych lub pośrednio – poprzez zmniejszenie utajonego bezrobocia w rolnictwie lub wręcz tworzenie w nim miejsc pracy.

Globalizacja wywarła także negatywne skutki na rynku pracy obszarów wiejskich. Dotyczy to strefy dojazdów do pracy regresywnych lub restrukturyzowanych okręgów i ośrodków przemysłowych. Zdarzają się także przypadki negatywnego wpływu zmian w innych regionach świata na kondycję ekonomiczną polskich zakładów, będących własnością przedsiębiorstw globalnych.

Leave a Reply