elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Globalizacja może także powodować negatywne skutki dla rodzimego przemysłu

Należy wobec tego brać pod uwagę możliwość stopniowego wyczerpywania się prostych rezerw wzrostu gospodarczego w oparciu o wolne tereny pod zabudowę, wolne rezerwy siły roboczej oraz bliskość Warszawy. Globalizacja wymusza bowiem coraz większe konkurowanie jakością zasobów pracy, elastycznością systemów zarządzania przedsiębiorstwami. Dlatego można postawić tezę o konieczności podjęcia działań o charakterze jakościowym, podnoszącym atrakcyjność lokalizacyjną tych terenów.

Globalizacja może także powodować negatywne skutki dla rodzimego przemysłu lub działalności usługowej. Dzieje się tak wówczas, gdy produkcja lub świadczenie usług przez krajowe podmioty gospodarcze jest niekonkurencyjna w porównaniu z podmiotami zagranicznymi. Lata 90. wyraźnie pokazały niekonkurencyjność polskiego przemysłu lekkiego, hutniczego, a także górnictwa węgla kamiennego, siarki i surowców chemicznych. Spowodowało to recesję gospodarczą w okręgach i ośrodkach przemysłowych zdominowanych przez tradycyjne gałęzie przemysłu, tj. wałbrzyskim, łódzkim, radomskim, staropolskim, górnośląskim. Efektem tego jest wysokie bezrobocie w ww. okręgach, ale także ich strefy dojazdów do pracy (por. tab. 10.3).

Jak wynika z tabeli 10.3, wśród powiatów o stopie bezrobocia przekraczającej 25% cywilnej ludności aktywnej zawodowo znalazły się powiaty: kłodzki, ząbko- wiecki, strzeliński, które znajdują się w sferze dojazdów do pracy zakładów prze- mysłu włókienniczego w okręgu wałbrzyskim. Jednocześnie znajdują się w pobliżu pozamykanych kopalń węgla kamiennego. Jest to więc teren wiejski, który pośrednio doświadczył skutków globalizacji, po roku 90. Koszty pracy w Polsce są zbyt wysokie w porównaniu z kosztami robocizny w innych regionach świata. Ten czynnik, w powiązaniu ze zbyt powolnym dostosowywaniem się wzornictwa w przemyśle włókienniczym do trendów światowych, był jedną z przyczyn upadku zakładów przemysłu włókienniczego w tym regionie. Wysokie bezrobocie utrzymuje się także powiatach skarżyskim i ostrowieckim w woj. świętokrzyskim. Podobnie jak w przypadku wymienionych powiatów dolnośląskich, wysokie bezrobocie ma tu charakter strukturalny. W ostrowieckim powiecie należy je wiązać ze złą sytuacją ekonomiczną huty żelaza w Ostrowcu Świętokrzyskim, a w skarżyskim – zakładu włókienniczego.

Leave a Reply