elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

GLOBALIZACJA CZ. II

Globalizacja wpływa w sposób różnokierunkowy na rynek pracy obszarów wiejskich. Najbardziej pozytywny jest jej wpływ na tereny wiejskie, położone w strefach podmiejskich wielkich aglomeracji miejskich. Obszary wiejskie tego typu charakte- ryzują się daleko posuniętą urbanizacją wsi, szczególnie w płaszczyźnie zawodowej, dzięki czemu jest możliwe spełnienie przez społeczności lokalne tego typu rejonów nawet dość wysokich wymagań odnośnie do kwalifikacji. Ponadto dysponując wolnymi gruntami, korzystnym wyposażeniem w infrastrukturę techniczną, dostępnością do nowoczesnej infrastruktury okołobiznesowej, nagromadzonej w miastach, tereny takie mogą przyciągnąć inwestorów. W ten sposób powstają nowe miejsca pracy dla społeczności lokalnych. Zachodzą przy tym dwa przypadki: zatrudnianie ludności strefy podmiejskiej z jednoczesnym przybliżeniem miejsc pracy do jej miejsc zamieszkania oraz drugi – polegający na lokalizacji przedsiębiorstw w części rdzennej aglomeracji i jednoczesnej dynamizacji dojazdów do pracy. Takie zjawisko widoczne jest wyraźnie wokół wielkich miast Polski, zwłaszcza wzdłuż głównych ramion urbanizacji. Można tu wręcz mówić o upodobnianiu się morfoiogiczno-funkcjonalnym tego typu regionów. Towarzyszy temu sukcesja funkcjonalna – rdzenie dużych aglomeracji przekazują funkcje usługowo-handlowe i produkcyjne terenom wiejskim, położonym w ich sąsiedztwie.

Leave a Reply