elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

GLOBALIZACJA A RYNEK PRACY NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

We współczesnym świecie istnieje tendencja do zanikania barier hamujących swobodny przepływ środków produkcji, ponad granicami krajów. Zjawisko, choć znane już w dziejach świata, występuje obecnie ze szczególnym nasileniem, ma nowe cechy jakościowe. Globalny system łączności, powstawanie korporacji transnarodowych oraz tworzenie coraz bardziej liberalnych ram prawnych, sprzyjają traktowaniu świata jak jednej całości – jako przysłowiowej „globalnej wioski”.

Globalizacja jako metoda sprzyjająca wzrostowi konkurencyjności przedsiębiorstw, dzięki przesuwania działalności w miejsca dające minimum kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, wywołuje jednak róźnokierunkowe zmiany na rynku pracy poszczególnych regionów.

Z jednej strony napływ kapitału zewnętrznego w niektórych regionach powoduje powstawanie nowych miejsc pracy wskutek bezpośrednich inwestycji. Czasem przynoszą one ogólne ożywienie gospodarcze w regionie, zwłaszcza gdy pierwotna inwestycja odznaczała się wysokim mnożnikiem inwestycyjnym. Globalizacja może zatem prowadzić do boomu inwestycyjnego na obszarach napływu kapitału. Warto przy tym podkreślić, iż efektywność firm zagranicznych prowadzących działalność produkcyjną w Polsce jest wyższa niż spółek produkcyjnych ogółem, co jest wynikiem przewagi w zakresie produktów, technologii i organizacji produkcji. Wskazują na to wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw, zamieszczonych na liście największych polskich przedsiębiorstw („Lista 500”). Mianowicie, przedsiębiorstwa będące w 100% własnością kapitału zagranicznego, osiągnęły znacznie wyższy wskaźnik rentowności brutto – wyniósł on w roku 2001 przeciętnie 3,93%, podczas gdy pozostałe przedsiębiorstwa z tej listy, niebędące choćby częściowo własnością kapitału zagranicznego – zaledwie 1,67%’. Dlatego napływ kapitału zagranicznego działa na ogół korzystnie na rozwój gospodarczy danego terenu.

Leave a Reply