elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

GLOBALIZACJA A RYNEK PRACY NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE CZ. II

Napływ kapitału zagranicznego ma różną skalę w poszczególnych sektorach i działach gospodarki. Najwięcej kapitału zagranicznego w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych wpłynęło do przetwórstwa przemysłowego (41% skumulowanej wartości BIZ na koniec 2001 r. – z czego głównie dominowały inwestycje w produkcję artykułów spożywczych i napojów oraz produkcję pojazdów mechani-

Obliczenia własne na podstawie: ,JJsm 500″, „Rzeczpospolita”, 8.05.2002. cznych (po 10% łącznej wartości BIZ). Kapitał zagraniczny inwestował także w pośrednictwo finansowe (23% BIZ) oraz handel i transport wraz z łącznością (po 11%)2. Inwestycje te wywarły przy tym szczególnie duży wpływ na funkcjonowanie gospodarki, a tym samym na kształtowanie się regionalnych i lokalnych rynków pracy. Dzieje się tak zwłaszcza w tych dziedzinach, w których udział obcego kapitału w rynku jest największy. W Polsce szczególnie duży udział kapitału obcego w rynku obserwuje się w przypadku przemysłu elektromaszynowego (przemysłu samochodowego, elektronicznego i elektrotechnicznego), chemicznego (w tym zwłaszcza farmaceutycznego i gumowego), niektórych branż przemysłu spożywczego (tytoniowego, piwowarskiego, mięsnego), celulozowo-papierniczego oraz mineralnego. Bardzo duże znaczenie ma także kapitał zagraniczny w polskiej bankowości. Świadczy o tym choćby znaczny udział przedsiębiorstw będących własnością kapitału zagranicznego w 100% lub w większości, w wartości przychodów ze sprzedaży wszystkich przedsiębiorstw danej branży, należących do „Listy 500” (por. tabl. 10.1).

Leave a Reply