elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

GIMNAZJA WOBEC POTRZEB RYNKU PRACY CZ. II

Istotne było również wyasygnowanie ze źródeł publicznych, w związku z reformą oświaty, środków na jej realizację. Inwestycje były przeznaczone w dużej mierze na poprawę bazy lokalowej. Ponadto w ramach przeprowadzanych inwestycji tworzono stołówki szkolne, sale gimnastyczne, baseny.

Wymienione zalety gimnazjów dotyczą jednak w większej mierze tych szkół, które powstały organizacyjnie jako odrębne jednostki, w nowych budynkach, z nową bazą materialną. W gimnazjach tworzonych w oparciu o wcześniej istniejące, 8-klasowe szkoły podstawowe, doprowadziło to do przeciążenia bazy oraz nauczycieli.

Mniejszy stopień koncentracji ludności na wsi spowodował, że część szkół nie posiadała wystarczająco dużej liczby uczniów, by uniknąć likwidacji w wyniku cięć budżetowych i ograniczenia subwencji oświatowej na poziomie gmin i powiatów. Dlatego dominują na wsiach zespoły szkół, w skład których wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum. Spowodowało to ograniczenie ich dostępności fizycznej. Dzieci dowożone są do szkół przez dotowane przez gminy gim-busy. Są one dostępne dla młodzieży bez dodatkowych opłat. Takie rozwiązanie powoduje jednak przypisanie dzieci do najbliżej położonych wzglądem miejsca zamieszkania gimnazjów – niezależnie od jakości kształcenia w poszczególnych placówkach. Do tego dołącza się częsta bariera mentalna w postawach edukacyjnych rodziców młodzieży. Zła sytuacja materialna rodzin wiejskich, niskie aspiracje edukacyjne rodziców, przyczyniają się do niewielkich aspiracji edukacyjnych dzieci, nawet bardzo uzdolnionych. O wyborze szkoły ponadpodstawowej decydują w tej sytuacji: rozmieszczenie szkół w najbliższej okolicy, możliwości dojazdu lub zamieszkiwania w internacie, koszty dojazdów lub mieszkania poza domem. Rodzice w Polsce są przeciwni nauce swych dzieci w dalej położonych gimnazjach, mimo że wiązałoby się to z poprawą jakości uczenia.

Leave a Reply