elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Generowanie bezrobocia na rynku pracy

Świadczy to niewielkim już w chwili obecnej znaczeniu zjawisk restrukturyzacji gospodarki w generowaniu bezrobocia na rynku pracy województwa pod- 6 Respondenci wskazywali na przyczyny zdrowotne, względy rodzinne, zmianę miejsca zamieszkania, zmianę siedziby formy oraz służbę wojskową. karpackiego. W pełni zatem potwierdza się wniosek o niedopasowaniach strukturalnych, wynikających przede wszystkim z braku korelacji między systemem edukacji i potrzebami rynku pracy oraz nieadekwatności kwalifikacji osób poszukujących pracy do oczekiwań pracodawców. Znamienne jest również to, że bezrobotni zatrudniani są raczej w ramach umów o pracę, innych niż praca w pełnym wymiarze czasu pracy i na czas nieokreślony. Może to świadczyć o zwiększeniu zainteresowania pracodawców elastycznym formami zatrudnienia i organizacji pracy, co z punktu widzenia realizowanego projektu stanowi czynnik wpływający pozytywnie na efekty jego realizacji. Sytuacja ta może jednak mieć związek z sezonowością podejmowanego zatrudnienia oraz specyfiką wykonywanych prac, których periodyczność nie pozwala na zatrudnienie długookresowe. Wydaje się, że właśnie tego rodzaju przyczyny były powodem przejścia w stan bezrobocia większości respondentów. Jak wynika bowiem z innych badań oraz praktyki gospodarczej, jedynie zatrudnienie tymczasowe – przez agencje – znajduje coraz szerszy krąg zainteresowanych pracodawców. Natomiast pozostałe nietypowe formy zatrudnienia i organizacji pracy są przedmiotem ich zainteresowania nadal w sposób ograniczony. Ponadto należałoby wskazać na jeszcze jedną możliwość, która często staje się przedmiotem zainteresowania przedsiębiorców i wywołuje zwolnienia pracowników po zakończeniu umów terminowych. Jest to działanie polegające na zatrudnianiu pracowników tylko w formie umowy cywilno-prawnej, okresowej, która pozawala pracodawcom uniknąć wysokich kosztów odpraw.

Leave a Reply