elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

FUNDUSZ PRACY

W Polsce najważniejszym narzędziem stymulującym przeciwdziałanie bezrobociu jest Fundusz Pracy. Od 1 kwietnia 2002 r dysponentem Funduszu Pracy, który przeznaczony jest na bierne i aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, jest Minister Pracy i Polityki Społecznej (poprzednio dysponentem był prezes zlikwidowanego Krajowego Urzędu Pracy).

Wielkość kwotowa Funduszu Pracy jest w każdym roku budżetowym ściśle określona w budżecie państwa. Natomiast rozdysponowanie tego funduszu na poszczególne wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy jest dokonywane według specjalnego algorytmu. Poszczególne elementy tego algorytmu – różne czynniki korygujące – prawie corocznie ulegały zmianie.

Od kwietnia 2002 r. w Polsce w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom województw i powiatów obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2002 r.4

Zgodnie z przedstawionymi przepisami prawnymi samorządy powiatowe na formy aktywne przeciwdziałania bezrobociu otrzymają w 2002 r. 65% środków ustalonych według wzoru algorytmu. Do rozdysponowania tej kwoty na poszczególne formy aktywizacji zawodowej upoważnieni są starostowie, którzy te decyzje powinni podjąć po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia.

4 stycznia 2000 r, rząd przyjął „Narodową strategią zatrudnienia i zasobów ludzkich na lata 2000-2006”. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa, październik 1999 r. Jej częścią jest przyjmowany co roku (wzorem krajów – członków UE) „Narodowy plan działania na rzecz zatrudnienia na (dany) rok”.

Leave a Reply