elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

FUNDUSZ PRACY CZ. II

Podział dalszej części kwoty – ustalonej według wzoru algorytmu – tj. 29,9% będzie dokonany za pośrednictwem samorządów województw (marszałków), które dokonują uzgodnień z samorządami powiatów (starostami) i w wyniku zawartych porozumień zaproponują konkretne kwoty i przedstawią swoje lokalne programy przeciwdziałania bezrobociu, jakie mają być w ramach tych kwot realizowane.

W dyspozycji dysponenta Funduszu Pracy (Ministra Pracy) pozostanie 5,1% środków dla powiatów, na terenie których nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy lub miały miejsce klęski żywiołowe.

Można zatem stwierdzić, że malejące od 1999 r. środki Funduszu Pracy, przeznaczane na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, również maleją na kontach Powiatowych Urzędów Pracy, ale tempo zmniejszania się poszczególnych aktywnych form w różnych urzędach pracy może być odmienne. Na przykład środki przeznaczone w budżecie Funduszu Pracy na formy aktywne w 2001 r. stanowiły tylko 50% tego, co przeznaczono na te formy w 1998 r., podczas gdy na koniec 1998 r. liczba bezrobotnych wynosiła 1 831 tys. osób (stopa bezrobocia 10,4%), a np. na koniec 2001 r. – 3 115 tys. osób (stopa bezrobocia 17,4 proc.), tj. o 1 284 tys. więcej.

Leave a Reply