elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

ERA INFORMATYCZNA A NOWE FORMY ZATRUDNIENIA

Współczesna gospodarka stwarza popyt na infrastrukturę o coraz wyższych parametrach. Coraz trudniej wyobrazić sobie sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo bez nowoczesnych technik komunikowania. W dobie informatyzacji życia społeczno-ekonomicznego za ważny element infrastruktury ekonomicznej regionów można uznać ich stopień skomputeryzowania czy też wykorzystania Internetu. W 1999 r. 4442 przedsiębiorstwa w Polsce posiadały lokalne sieci komputerowe, z czego 13,4% zlokalizowanych było w województwie śląskim, 12,4% mazowieckim, a 10% w województwie wielkopolskim. Najmniej firm posiadało lokalne sieci komputerowe w województwie podlaskim – 1,9% wszystkich tego typu firm funkcjonujących w Polsce. Internet wykazuje bardzo silne związki z poziomem szeroko rozumianej telekomunikacji. W 2000 r. liczba abonentów telefonii przewodowej na tysiąc mieszkańców kształtowała się od 339 w województwie mazowieckim, poprzez 300 w dolnośląskim do 216 w świętokrzyskim. Należy jednak zaznaczyć, że w miastach wartość tego wskaźnika (jak i większości danych statystycznych obrazujących poziom zagospodarowania infrastrukturalnego) jest znacznie większa niż na terenach wiejskich (np. w miastach województwa mazowieckiego 420 standardowych łącz na 1000 mieszkańców). Nowe technologie informacyjne zmieniają charakter przestrzeni. Odległość fizyczna traci na znaczeniu, wzrasta natomiast znaczenie technicznej i językowej dostępności telekomunikacyjnej. Prowadzi to między innymi do znacznie większej mobilności majątku produkcyjnego. Informatyzacja zmienia przestrzenną organizację wielu dziedzin życia, powstają też nowe sfery działalności, np. telepraca, nauka na dystans, sieci uniwersyteckie, usługi informatyczne i informacyjne dla małych i średnich firm itp.3

Leave a Reply