elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Działania na rzecz rozwoju infrastruktury transportowej

Przydatne w ograniczaniu bezrobocia są też działania na rzecz rozwoju infrastruktury transportowej. Konieczna jest rozbudowa szlaków komunikacyjnych, łączących polskie najbiedniejsze regiony z centrami gospodarczymi Europy. Nacisk położyć należy zwłaszcza na budowę mostów na głównych rzekach Polski. Obecnie ich niedostatek utrudnia osiąganie większych korzyści ze współpracy transgrani- cznej i międzyregionalnej.

Zmniejszyć bezrobocie na wsi można również poprzez lepsze niż obecnie wykorzystanie gleb uprawnych i siły roboczej. Wymaga to umiejętnego wykorzystania zarówno największych atutów polskiego rolnictwa (np. niskich kosztów siły roboczej), jak i największych słabości (np. nadmierne rozdrobnienie struktury agrarnej). Wymaga to położenia nacisku na rozwój najbardziej pracochłonnych dziedzin produkcji rolniczej (np. upraw wymagających ręcznego zbioru i pracochłonnej pielęgnacji). Mogą to być między innymi: pieczarki, truskawki, wiśnie, warzywa, zioła i jabłka. Produkty te i ich przetwory już teraz dobrze sprzedają się za granicą. Konieczna jest intensywna promocja tych produktów. Przygotować należy wieloletni program promocji polskich artykułów rolnych na rynkach zagranicznych5.

Naszą szansą może być powrót do żywności naturalnej, niewymagającej intensywnej produkcji rolnej i znacznego zużycia środków chemicznych. Sprzyja temu fakt, iż nasi rolnicy wydają mniej na nawożenie – w porównaniu z rolnikami z UE, a rolnictwo ma bardziej pracochłonny charakter w zestawieniu z wysoko kapitałochłonnym rolnictwem unijnym. Równocześnie – jak się wydaje – nie powinno się dopuszczać do nadmiernego rozwoju przemysłowych metod produkcji rolnej.

LEPSZE WYKORZYSTANIE PREDYSPOZYCJI NATURALNYCH I EKONOMICZNYCH GOSPODARSTW

Rozwiązań poszukiwać raczej należy w lepszym wykorzystaniu predyspozycji naturalnych i ekonomicznych gospodarstw. Należy je wykorzystać do produkcji żywności metodami nieobciążającymi zbytnio środowiska naturalnego. Chodzi tu o rozwijanie proekologicznych działań rolników i produkcję zdrowej żywności. Taki system uprawy roli może przynosić znaczne dochody, zważywszy na fakt, iż zapotrzebowanie na zdrową żywność wzrasta w Europie o 25% rocznie6.

Bardziej ekologiczny charakter rolnictwa sprzyjać powinien spełnianiu przez rolników standardów jakości i bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska i stanu zdrowotnego zwierząt. Preferować należy rozwój takiego modelu wsi polskiej, który faworyzuje gospodarstwa rodzinne i jest odmienny od modelu wielkich farm przemysłowych. Przedstawiony kierunek rozwoju polskiego rolnictwa może być zbieżny z proponowanymi przez Komisję Europejską zmianami wspólnej polityki rolnej (WPR)7.

Umiejętnego wykorzystania wymaga również inny atut polskiego rolnictwa, jakim jest, obok niskich kosztów siły roboczej, także korzystna struktura wieku rolników. Warto podkreślić, iż statystyczny polski rolnik jest dużo młodszy od statystycznego rolnika w UE. W Polsce około 20% rolników nie przekroczyło jeszcze 35 roku życia, a tylko 35% rolników przekroczyło 55 lat. W UE połowa rolników ma powyżej 55 lat, a 25% przekroczyła 65 lat (w Polsce 15%). Dodatkowo, młodzi rolnicy w Polsce mają przeważnie dobrze zorganizowane, wydajne i efektywne gospodarstwa rolne. Są bardziej otwarci na zmiany oraz skłonni podejmować ryzyko i wyzwania. Ponadto młodzi rolnicy w zdecydowanej większości opowiadają się za integracją z UE. Biorąc to pod uwagę można uznać, iż rozszerzanie udogodnień i preferencji dla tej grupy rolników wydaje się w pełni uzasadnione8.

Leave a Reply