elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

DEFINICJA MSP

Definicja małych i średnich przedsiębiorstw znajduje się w ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej4 (dalej w skrócie p.d.g.). Wcześniej ustawodawca nie tworzył legalnych pozytywnych definicji MSP. Przykładowo, w ustawie z dnia 3 stycznia 1946 r. o zakładaniu nowych przedsiębiorstw i popieraniu prywatnej inicjatywy w przemyśle i handlu5 ustawodawca formułuje definicję takich przedsiębiorstw wskazując, że do kategorii przedsiębiorstw prywatnych zalicza się wszystkie nieprzejęte na własność państwa na podstawie właściwych przepisów. Jednocześnie w ustawie tej państwo zobowiązało się do „poparcia ich działalności gospodarczej w ramach ogólnopaństwowego planu gospodarczego”. Tak więc można doszukiwać się w tym przepisie pierwszych ruchów ze strony państwa, które mają na celu wsparcie prywatnej przedsiębiorczości. Jednocześnie definicja prywatnej przedsiębiorczości była definicją negatywną, wskazującą, iż do kategorii tej zalicza się wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały przejęte na własność państwa. Państwo zobowiązało się promować prywatną przedsiębiorczość. Jednak historia wykazała, że praktyka poszła w odmiennym kierunku.

Definicja MSP znajduje się w art. 54 i 55 p.d.g., w których za małego przedsiębiorcę (odpowiednio za średniego) uważa się przedsiębiorcę, który w poprzednim roku obrotowym:

– 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników (w przypadku średniego przedsiębiorcy 250 pracowników) oraz

– 2) osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 7 min euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła równowartości w złotych 5 min euro (w przypadku średniego przedsiębiorcy wielkości te odpowiednio wynoszą 40 min euro i 27 min euro).

Leave a Reply