elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

DEFINICJA MSP CZ. III

Ustawa wprowadza dwa warunki pozwalające uznać przedsiębiorcę za MSP. Pierwszy jest uzależniony od liczby pracowników zatrudnionych u danego przedsiębiorcy. Mowa zatem o osobach zatrudnionych u danego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Brak wskazania, kogo należy rozumieć za pracownika, pozwala w tym wypadku na posiłkowe zastosowanie przepisów Kodeksu pracy. Ustawodawca odnosi się do poprzedniego roku obrachunkowego. Również w tym przypadku zachodzi potrzeba odwołania się do innego aktu prawnego, w którym określa się, co rozumie się poprzez rok obrotowy, czyli rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych, pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy (podstawa prawna – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości8). Ustawa p.d.g. wyjaśnia w jaki sposób określać tę wielkość w przypadku podmiotów nowo założonych. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany roczny przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także przewidywane średnioroczne zatrudnienie, oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę. Dodatkowo, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych przedsiębiorca nie może przedstawić dokumentów świadczących, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 54 ust. 2 albo w art. 55 ust. 2, przedsiębiorca może złożyć oświadczenie na piśmie, które zastępuje dokumenty poświadczające spełnienie tych warunków.

Leave a Reply