elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Członkostwo Polski w UE

Nie jest jasne, jaki dokładnie wpływ na sytuację na rynku pracy na wsi będzie miał akces Polski do UE. Istnieją obawy, że przyjęcie unijnych zasad może utrwalić niekorzystną strukturę wsi i utrudnić znalezienie pracy. Unijna opiekuńczość, regulacje i biurokracja tłumić bowiem mogą przedsiębiorczość i inicjatywę. Nie będzie to sprzyjać wyzwalaniu energii ludzi do aktywnego poszukiwania pracy.

Niebezpieczeństwo takie mogłoby być realne, gdyby wysokie dopłaty kierowane były przede wszystkim na zasiłki dla rolników, a nie na procesy dostosowawcze, restrukturyzacyjne i inwestycje. Takie ukierunkowanie środków finansowych mogłoby doprowadzić do zamrożenia obecnego stanu wsi, a rolników mogłoby zniechęcać do zmiany zawodu i skłaniać do zatrzymywania na wsi. Oczywiste jest bowiem, że bez zwiększenia kwot przeznaczonych na cele prorozwojowe oraz tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem trudno będzie mówić o przyspieszeniu modernizacji, zwiększaniu wydajności i konkurencyjności rodzimego rolnictwa, a także zmniejszeniu bezrobocia na wsi9.

Integracja z UE grozi spadkiem dochodów gospodarstw specjalizujących się w produkcji zbóż i drobiu. Wynikać to może z niższych cen i niepełnych płatności bezpośrednich. Wzrosną też koszty polskich gospodarstw rolnych ze względu na konieczność sprostania wysokim standardom produkcji rolniczej.

Członkostwo Polski w UE wiąże się również z szeregiem pozytywnych następstw. Przede wszystkim będzie łatwiejszy dostęp do unijnych rynków rolnych, większa będzie przewidywalność dochodów, zwiększy się też opłacalność produkcji rolnej. W efekcie wzrosną ceny gruntów oraz motywacje do zwiększania produkcji

Leave a Reply