elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Charakterystyka ogólna badanej populacji

W badaniu udział wzięły 1043 osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa podkarpackiego3. Ponad połowa (59,9%) osób, które uczestniczyły w badaniach, mieszkała na wsi, 15,4% badanych podało jako miejsce zamieszkania duże miasto liczące więcej niż 100 tys. mieszkańców, 10,5% miasto liczące od 50 do 100 tys. mieszkańców, 9,5% respondentów mieszkało w miastach liczących od 10 do 50 tys. mieszkańców, a 4% w bardzo małych miastach liczących do 10 tys. mieszkańców (tabela 2).

Fragment ten został opracowany przez dr Iwonę Połiwczak, asystenta w Oddziale Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Łodzi. Struktura według płci kształtowała się w następujący sposób: 54,7% stanowiły kobiety, a 45,2% mężczyźni. Jednocześnie 2% respondentów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

Większość respondentów legitymowała się wykształceniem średnim zawodowym (29,8%) i zasadniczym zawodowym (29,5%). Najmniej osób miało wykształcenie niepełne wyższe (4%), wyższe (8,4%) oraz średnie ogólnokształcące (11,5%) (tabela 3). Udział osób, które miały najniższy poziom wykształcenia w badanej populacji, wyniósł 16,5% (13,7% – podstawowe i niepełne podstawowe, 0,5% niepełne zasadnicze zawodowe, 1,1% niepełne średnie ogólnokształcące, 1,2% niepełne średnie zawodowe). Istotną informacją w przypadku przebadanej populacji bezrobotnych jest to, iż blisko 28% osób, które wzięło udział w tym badaniu nie ma w ogóle wykształcenia dającego prawo do wykonywania konkretnego zawodu lub też nie ukończyło szkół kształcących w kierunkach zawodowych. Zaledwie 4,6% respondentów udało się uzupełnić braki w wykształceniu i zdobyć formalnie potwierdzone kwalifikacje zawodowe. Jednakże aż 23,4% respondentów deklarowało brak posiadania wyuczonego zawodu.

W przebadanej zbiorowości osób bezrobotnych dominowały osoby młode i w wieku średnim. Wśród osób, z którymi przeprowadzone zostały wywiady kwestionariuszowe, prawie połowę 49,8% stanowiły osoby między 15. a 30. rokiem życia, natomiast niemal 35,3% osoby między 31. a 50. rokiem życia (tabela 4). Udział osób starszych, w wieku 51 lat i więcej wyniósł ok. 14,6%.

Blisko połowa respondentów (49%) to osoby stanu wolnego, które nigdy nie wstępowały w związek małżeński. Drugą, niewiele mniej liczną, grupę stanowiły osoby pozostające w związku małżeńskim (43,9%). Taki rozkład wynika zapewne z tego, iż w przebadanej przez nas populacji najwyższy odsetek stanowiły osoby młode, będące między 15. a 25. rokiem życia (tabela 5).

Charakterystyka badanej zbiorowości według cech demograficznych stanowi punkt wyjścia do zaprezentowania podstawowych – z punktu widzenia celów realizowanego projektu – ocen dotyczących ich postaw na rynku pracy. Przyjrzyjmy się zatem poszczególnym odpowiedziom w sposób bardziej szczegółowy. Analizę zaczniemy od problemów aktywności zawodowej i edukacyjnej, na które zwracali uwagę ankietowani.

Leave a Reply