elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Charakterystyka grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – osoby starsze cz. II

Powyższe uwagi sprawiają, że dla osób w starszych rocznikach wieku produkcyjnego powinno się przewidywać stworzenie systemu wspomagającego chęć do podnoszenia poziomu kwalifikacji. Przewidziane instrumenty powinny mieć charakter specyficzny, gdyż osoby te są postrzegane jako grupa trudno rozwojowa i mało elastyczna. W celu ograniczenia nierównowagi na rynku pracy polecalibyśmy również rozwój nietypowych form zatrudnienia i organizacji pracy, które mogą stanowić zachętę do wydłużania życia zawodowego. Stwarzają one bowiem osobom starszym szansę stopniowego, płynnego przechodzenia na emeryturę, tworząc swoisty pomost między zatrudnieniem w pełnym wymiarze czasu pracy a całkowitą biernością zawodową. Konieczne jest również zwiększanie atrakcyjności pracy jako źródła dochodu wobec źródeł alternatywnych, czyli radykalne powstrzymanie zniechęcania osób starzejących się do udziału w rynku pracy, które polega na ograniczeniu możliwości uzyskiwania nieuprawnionych świadczeń rentowych oraz wczesnych emerytalnych. Niemałe znaczenie w kontekście aktywizacji zawodowej osób starszych ma także eliminacja praktyk dyskryminacyjnych pracodawców. Wyniki badań naukowych i potoczne obserwacje wskazują w szczególności na istnienie związku między uzyskaniem i utrzymaniem zatrudnienia a wiekiem. Potrzeba ta wydaje się bezsporna, a zapewniać ją powinny rozwiązania prawne, konsekwentnie egzekwowane przez odpowiednie instytucje oraz samych zainteresowanych.

Walka z bezrobociem, szczególnie wśród grup zagrożonych wykluczeniem społecznym jest jednym z podstawowych zadań współcześnie realizowanej polityki rynku pracy. Częścią tego planu jest opracowana przez MPiPS Strategia Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich 2000-2006, która jako jeden z celów wskazuje na wzmacnianie polityki równości szans na rynku pracy, czyli stworzenie równości dostępu do zatrudnienia dla kobiet oraz dla młodzieży (Auleytner 2005, s. 125-126).

Przyjrzyjmy się zatem badaniom, które zrealizowano w ramach projektu, finansowanego z funduszy strukturalnych, które mają na uwadze przede wszystkim rozpoznanie sytuacji wśród wymienionych marginalizowanych grup.

Leave a Reply