elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Charakterystyka grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – młodzież

Podstawową i uniwersalną przyczyną wysokiej stopy bezrobocia wśród ludzi młodych jest duża płynność na rynku pracy, wynikająca z procesu poszukiwania preferowanego zajęcia. To zaś stanowi główną przesłankę zmniejszenia zainteresowania pracodawców inwestowaniem w ich kwalifikacje. Grupa ta może bowiem charakteryzować się brakiem doświadczenia zawodowego, którego nabycie uzależnione jest od indywidualnych predyspozycji, operatywności i skłonności do podejmowania praktyki zawodowej w okresie kształcenia. Proces edukacji – szczególnie na poziomie wyższym, akademickim oraz średnim zawodowym – w znaczącym stopniu nie uwzględnia i w zasadzie nie powinien zawierać elementów kształcenia praktycznego. Jest to zatem obowiązek pracodawcy, którego stanowisko w tej dziedzinie jest jednak bardzo zachowawcze.

W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w rzeczywistości gospodarczej krajowego oraz lokalnych i regionalnych rynków pracy pojawił się dodatkowy element wskazujący na możliwość aktywizacji zawodowej osób młodych. Jest to tworzenie własnych miejsc pracy, które stanowi jeden z istotniejszych czynników, wpływających na poprawę sytuacji na tych rynkach. Działanie to jednak – jak wynika z dotychczasowych obserwacji – nie jest przedmiotem szerszego zainteresowania wszystkich grup osób poszukujących pracy, w tym także tych, którzy nie ukończyli 24 roku życia. Wynika to z występowania wielu barier, zarówno o charakterze subiektywnym, jak i obiektywnym. Do subiektywnych należałoby zaliczyć:

– niską skłonność do podejmowania pracy na własny rachunek, wynikającą z braku umiejętności związanych z tworzeniem firmy, znajomości narzędzi analizy rynku oraz umiejętności prowadzenia firmy,

– obawy przed upadłością firmy,

– brak tradycji rodzinnych, związanych z funkcjonowaniem w sferze małych i średnich przedsiębiorstw,

– brak środków finansowych.

Leave a Reply