elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Archive for the ‘Biznes’ Category

Ograniczenie wzrostu bezrobocia jest priorytetem projektowanych staw

Rząd oprócz projektów nowych aktów normatywnych proponuje plany wyibidem. korzystywania istniejących narzędzi i kierowania strumieni funduszy wsparcia przedsiębiorcom celem stworzenia nowych miejsc pracy. Cały pakiet antykryzysowy ma również pomóc przedsiębiorcom, którzy utracili płynność Finansową w związku z dużymi obciążeniami fiskalnymi.

Read the rest of this entry »

Przepisy rozporządzenia o pomocy dla MSP

Pułapy wskazane w punktach 1 i 2 stosują sit do natężenia pomocy obliczonej albo jako procent kosztów pierwszorzędnych inwestycji, albo jako procent kosztów wynagrodzeń za pracę przy przeprowadzeniu inwestycji (pomoc dla tworzenia miejsc pracy) albo jako ich kombinacja, pod warunkiem że pomoc nie przekroczy najbardziej korzystnej kwoty będącej wynikiem zastosowania którejkolwiek metody obliczania. ustawie. Obecnie realizowany przez Ministerstwo Gospodarki program tzw. domów polskich, mający wspierać polskich małych i średnich przedsiębiorców za granicą, w głównej mierze poprzez dofinansowanie ich udziału w wystawach, targach i innego typu promowania, jest realizowany w głównej mierze w oparciu (i z wszystkimi konsekwencjami z tym związanymi) o klauzulę de mutimis, zawartą w art. 2 ust. 1 ustawy.

Read the rest of this entry »

UE I NIEZWYKŁA WAGA MSP

Polska, podobnie jak poszczególne kraje członkowskie UE, dostrzega niezwykłą wagę MSP i stara się tworzyć przyjazne otoczenie prawne dla tego typu przedsiębiorców oraz tworzy programy pomocowe, które mają ich stymulować.

Read the rest of this entry »

Kryterium niezależności

Na potrzeby rozporządzenia o pomocy dla MSP zostały zdefiniowane małe i średnie przedsiębiorstwa, przez które rozumie się przedsiębiorstwa, które:

Read the rest of this entry »

POMOC PUBLICZNA

Program nie jest aktem normatywnym, lecz jedynie programem wydawania środków publicznych w ramach istniejących możliwości. Pomoc publiczna ma być udzielana przez specjalne fundusze, które będą zawierać umowy cywilnoprawne w celu udzielenia wsparcia przedsiębiorcy. Program zakłada wykorzystanie środków już przeznaczonych na wspieranie MSP, a także dofinansowanie ze środków funduszu stabilizacyjnego, Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego. Fundusz stabilizacyjny ma wynieść 70 min zł, tzw. resz- tówka Skarbu Państwa (mniejszościowe pakiety akcji i udziałów) – 200 min zł oraz dotacja budżetowa w wysokości około 100 min zł. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej system zostanie zasilony środkami z funduszy strukturalnych w wysokości ok. 750 min zł. Wydaje się, że kwoty wymienione w programie nie są realne do osiągnięcia. W szczególności utworzenie specjalnego funduszu będzie się odbywać kosztem budżetu. Sprzedaż akcji/udzialów dokonać się ma poprzez prywatyzację, ale nie wydaje się realne, iż wolą polityczną środki te będą przeznaczone właśnie na ten program. Podobnie dotacja budżetowa rodzi te same obawy. W końcu założenie, iż większość środków uda się uzyskać z środków strukturalnych Unii, również nie jest dobrym założeniem podstaw finansowania programu.

Read the rest of this entry »

PODSTAWA PRZYZNAWANIA POMOCY CZ. II

Jeden z projektów wchodzących w skład ww. pakietu antykryzysowego został już uchwalony przez Sejm i wszedł w życie 30 września 2002 r. Chodzi mianowicie o ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców12. Pozwala ona składać wnioski o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Restrukturyzacji podlegają znane na dzień 30 czerwca 2002 r. zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków zniesionych, wpłat z zysku, należności celnych. Postępowanie restrukturyzacyjne wszczynane jest wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy złożony w terminie 45 dni od daty wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 października 2002 r. do dnia 15 listopada 2002 r. włącznie.

Read the rest of this entry »

PODSTAWA PRZYZNAWANIA POMOCY

W przepisach ustawy Prawo działalności gospodarczej znajduje się ogólna deklaracja działania państwa, które ma zmierzać do wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Stosownie do treści art. 53 p.d.g. państwo stwarza, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji, korzystne warunki do funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poprzez:

Read the rest of this entry »

REALIZACJA POLITYKI PRZYZNAWANIA POMOCY PUBLICZNEJ

Państwo może realizować swoją politykę przyznawania pomocy publicznej korzystając z następujących wyłączeń wskazanych w ustawie:

Read the rest of this entry »

WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ MSP CZ. II

Opinia jest elementem procesu przyznawania pomocy publicznej i pozwala na ocenę jej zgodności z przepisami ex antę, a więc jeszcze przed jej przyznaniem. Prezes powinien wydać opinię w ciągu 60 dni, a w przypadku pomocy w formie poręczeń lub gwarancji oraz programów pomocowych w terminie nie dłuższym niż 30 dni (art. 24 ust. 2 oraz 25 ust. 3 i 4 ustawy). Pomoc nie może być przyznana do czasu wydania opinii o zgodności lub upływu terminu do jej wydania, z wyjątkiem przypadku, gdy projekt decyzji lub umowy będącej podstawą udzielenia pomocy, nie podlegał obowiązkowi opiniowania (art. 30 ustawy).

Read the rest of this entry »

WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ MSP

Pomoc publiczna dla MSP jest udzielana przez różne instytucje. Podmioty te przede wszystkim winny stosować się do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców9 (dalej zwana ustawą). Ustawa jest najważniejszym aktem prawnym regulującym dopuszczalność udzielania pomocy publicznej. Wprowadzono w niej generalny zakaz przyznawania wsparcia przedsiębiorcom oraz określono wiele przypadków, w których pomoc jest po spełnieniu wielu warunków dopuszczalna. Generalnie ustawa jest skonstruowana w sposób niezwykle chaotyczny, co utrudnia jej stosowanie.

Read the rest of this entry »

DEFINICJA MSP CZ. III

Ustawa wprowadza dwa warunki pozwalające uznać przedsiębiorcę za MSP. Pierwszy jest uzależniony od liczby pracowników zatrudnionych u danego przedsiębiorcy. Mowa zatem o osobach zatrudnionych u danego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Brak wskazania, kogo należy rozumieć za pracownika, pozwala w tym wypadku na posiłkowe zastosowanie przepisów Kodeksu pracy. Ustawodawca odnosi się do poprzedniego roku obrachunkowego. Również w tym przypadku zachodzi potrzeba odwołania się do innego aktu prawnego, w którym określa się, co rozumie się poprzez rok obrotowy, czyli rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych, pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy (podstawa prawna – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości8). Ustawa p.d.g. wyjaśnia w jaki sposób określać tę wielkość w przypadku podmiotów nowo założonych. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany roczny przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także przewidywane średnioroczne zatrudnienie, oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę. Dodatkowo, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych przedsiębiorca nie może przedstawić dokumentów świadczących, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 54 ust. 2 albo w art. 55 ust. 2, przedsiębiorca może złożyć oświadczenie na piśmie, które zastępuje dokumenty poświadczające spełnienie tych warunków.

Read the rest of this entry »

Bezrobocie jest efektem braku popytu na pracę

Ten zaś jest uzależniony od wielu czynników, jednak w obecnych warunkach gospodarczych regionu istotne są zmiany w strukturze zatrudnienia. Badanie struktury zatrudnienia wykazało, że:

Read the rest of this entry »

WPŁYW STRUKTURY ZATRUDNIENIA PRZED TRANSFORMACJĄ USTROJOWĄ NA BEZROBOCIE CZ. III

W celu zbadania, czy istnieje związek między typem gminy ze względu na strukturę zatrudnienia w 1988 r. a bezrobociem rejestrowanym wśród ludności związanej z rolnictwem indywidualnym w 1996 r. zastosowano test niezależności4 X2. Empiryczna wartość tego test dla klasyfikacji gmin pod względem ich typów i poziomu bezrobocia wyniosła 51,08. Pozwoliło to odrzucić hipotezę o niezależności już na poziomie istotności 0,0001, co świadczy o istotnej statystycznie zależności zmiennych, według których dokonano podziału gmin. Wnioskujemy więc, że istnieje dowód zależności natężenia bezrobocia w gminie wśród ludności związanej z rolnictwem indywidualnym w 1996 r. od struktury zatrudnienia w gminie przed transformacją społeczno-gospodarczą. Siła tego związku jest dość duża, o czym świadczy wartość skorygowanego współczynnika kontyngencji: 0,64 (skorygowany współczynnik kontyngencji przyjmuje wartości z przedziału (0,1) i informuje o sile zależności. Charakter gospodarki w gminach w 1988 r., przejawiający się w struktu-

Test x2 służy do sprawdzenia, czy zmienne, według których dokonano podziału zbiorowości statystycznej, są niezależne. Hipoteza zerowa, którą w tym przypadku weryfikujemy, brzmi: N – elementowa próba losowa pochodzi z takiej zbiorowości generalnej, w których występuje stochastyczna niezależność zmiennych losowych. Hipotezę zerową odrzucamy, gdy tzw. teoretyczna wartość statystyki %2 jest mniejsza od empirycznej wartości statystyki x2> wyznaczanej według odpowiedniego wzoru. Teoretyczną wartość statystyki odczytujemy z tablic rozkładu wartości krytycznych tego testu. rze zatrudnienia, w dużym stopniu wpłynął na zróżnicowanie gmin pod względem natężenia bezrobocia wśród ludności związanej z rolnictwem indywidualnym w 1996 r.

Bardzo często w analizie rynków pracy stosuje się grupowanie oparte na strukturze zatrudnienia ze względu na działy gospodarki: usługi, przemysł i rolnictwo. Warto jednak – w celu uwzględnienia specyfiki obszaru obecnego woj. zachodniopomorskiego – wyodrębnić gminy o dużej roli rolnictwa uspołecznionego.

WPŁYW STRUKTURY ZATRUDNIENIA PRZED TRANSFORMACJĄ USTROJOWĄ NA BEZROBOCIE CZ. II

Według tej metody wynika, że gminy województwa zachodniopomorskiego w 1988 r. miały charakter jednostek mieszanych z tendencją do rolniczego. Podczas typizacji największa grupa gmin skoncentrowała się w typie mieszanym (typ B), aż 63%. Trudno jest w nich zdecydować, która gałąź gospodarki narodowej dominuje w strukturze zatrudnienia są tu więc gminy z przewagą zatrudnienia w rolnictwie i mniejszym udziałem zatrudnienia w przemyśle i usługach.

Około 1/5 ogółu stanowią gminy rolnicze (typ z\), czyli o dużym zatrudnieniu w rolnictwie. Jednak w tej typologii nie jesteśmy w stanie określić, czy zatrudnienie to dotyczy gospodarki uspołecznionej, czy też nieuspołecznionej.

Grupę 13% stanowią gminy zurbanizowane, ubogie w przemysł (typ L), znajdujące się przeważnie na obrzeżach większych jednostek osadniczych, będące ich „sypialniami” łub gminy z dominacją wysoko wyspecjalizowanych usług (np. gminy turystyczne). Klasycznym przykładem są tu gminy Dobra Szczecińska, Manowo, Kołobrzeg, Mielno, Rewal czy Międzyzdroje.

Tylko z dwóch jednostek – gminy Dziwnów i Tuczno – został utworzony typ gmin centralnych (typ H), w których zatrudnienie ludność wiejska znajduje wyłącznie w usługach oraz częściowo w przemyśle. Kolejne dwie jednostki – Police i Gryfino, zakwalifikowane zostały do typu gmin zurbanizowanych z przemysłem (typ D). Są to gminy o wysokim stopniu rozwoju ekonomicznego, a w ich zatrudnieniu również dominuje przemysł i usługi (głównie wysoko wyspecjalizowane, tzw. technopolie). W województwie w 1988 r. nie wyznaczono gmin: typu C, typu F i typu G.

WPŁYW STRUKTURY ZATRUDNIENIA PRZED TRANSFORMACJĄ USTROJOWĄ NA BEZROBOCIE

Zbadanie wpływu struktury zatrudnienia przed transformacją społeczno – gospodarczą na poziom bezrobocia i strukturę bezrobotnych poprzedzone jest typologią funkcjonalną gmin na podstawie danych o zatrudnieniu ogółu ludności zamieszkującej obszary wiejskie. Wykorzystano w tym celu dane pochodzące ze spisu powszechnego 1988 roku.

O poziomie rozwoju gmin ocenianym przez pryzmat struktury zatrudnienia decydują proporcje między zatrudnionymi w rolnictwie, przemyśle i pozostałych gałęziach gospodarki narodowej. Z tego punktu widzenia za K. Duczkowską-Małysz2 wyróżniono 8 typów gmin: gminy rolnicze, gminy mieszane, gminy uprzemysławiane, gminy zurbanizowane z przemysłem, gminy zurbanizowane ubogie w przemysł, gminy przemysłowe, gminy centralnie uprzemysłowione, gminy centralne. Ten podział gmin zastosowany będzie w opracowaniu w celu zbadania wpływu charakteru struktury zatrudnienia w gminie tpo/.iomu ro/wojul na natężenie bezrobocia i strukturę bezrobotnych. Graficznie przedstawiono strukturę zatrudnienia z.a pomocą wykresu trójkątnego Ossana (patrz rys. 4,3)’.

Typy gmin: A – rtHrro R – m.p-szane C – uprzemysławiane. D – zurbanizowane z przemysłem. E – zurbanizowane ubogie w przemysł, F – przemysłowe. G – centralnie uprzemysłowione, H – ceniraine

Wykres trójkątny Ossana służy do przedstawiania zjawiska, które można scharakteryzować za pomocą trzech elementów w tym przypadku trzech sektorów gospodarki narodowej: przemysłu i rzemiosła, włącznie z budownictwem, rolnictwie i leśnictwie oraz usług zarówno produkcyjnych, jak i nieprodukcyjnych. Wykres stanowi trójkąt równoboczny, którego każdy z boków stuży za oś układu. Każda z osi charakteryzuje jeden z elementów struktury, zaś charakterystyki tych elementów wyraża się w procentach. Wyrazem graficznym wykresu jest punkt, którego położenie wewnątrz trójkąta jest określone przez wartości procentowe badanych elementów, a odczytywane na odpowiednich osiach.