elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Całokształt kwalifikacji i umiejętności osób objętych badaniem

Całokształt kwalifikacji i umiejętności osób objętych badaniem kwestionariuszowym byłby niepełny, gdyby nie scharakteryzować ich pozycji zawodowej bezpośrednio przed przejściem w stan bezrobocia. Wypowiedzi te mogą stanowić bowiem przesłankę dla weryfikacji podstawowych przyczyn bezrobocia w województwie podkarpackim.

Największa liczba ankietowanych była pracownikami najemnymi (551 osób, tj. 52,8%), przy czym zdecydowanie częściej byli to mężczyźni niż kobiety, a także mieszkańcy wsi aniżeli miast oraz osoby mające wykształcenie zasadnicze zawodowe (ponad 1/3 wszystkich ankietowanych) i średnie zawodowe (ponad 1/4 badanej populacji)4. Można zatem z dużą pewnością twierdzić, że bezrobocie w województwie podkarpackim jest przede wszystkim następstwem zmian strukturalnych, występujących na tym obszarze, które przyczyniły się do likwidacji miejsc pracy,

W tym drugim przypadku zależność miała charakter istotny. likwidacji całych przedsiębiorstw, a także racjonalizacji zatrudnienia w funkcjonujących nadal podmiotach gospodarczych. Wskazuje na to również struktura badanej populacji według wieku, gdzie ponad 1/4 wszystkich deklaracji, dotyczących pracy najemnej, znalazła się w przedziale wieku 46-50 lat. Ponadto ponad 1/5 zwalnianych pracowników najemnych rekrutowała się z przedziału wieku 15-25 lat, co może świadczyć o braku umiejętności odpowiadających pracodawcom, nabywanych w procesie kształcenia. Tak więc wpływ na analizowane zjawisko może mieć również ogólna sytuacja na rynku pracy regionu i relacje występujące na nim w zakresie zawodów nadwyżkowych i deficytowych oraz niedostosowanie treści merytorycznych systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Leave a Reply