elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Brak chęci do poszukiwania pracy

Przyjrzyjmy się teraz populacji tych, którzy w wywiadach kwestionariuszowych nie deklarowali chęci do poszukiwania pracy. Stanowili oni 14,8% ankietowanych i podawali bardzo zróżnicowane powody tej bierności (tabela I0)8.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, najczęstszym powodem braku aktywnych dla znalezienia pracy postaw bezrobotnych była kontynuacja nauki. Znacznie częściej podawały go kobiety niż mężczyźni, bezrobotni z obszarów wiejskich, młodzież oraz ci, którzy mieli wykształcenie średnie zawodowe. Jest to powód, który powinien być doceniany z punktu widzenia rynku pracy, bowiem z reguły podwyższa on pozycję konkurencyjną bezrobotnego na tym rynku.

Znacznie mniej osób podawało jako przyczynę względy zdrowotne i rodzinne. Częściej były to powody podawane przez kobiety. Jednocześnie względy zdrowotne częściej deklarowały osoby poszukujące pracy w miastach, mające wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz będące w wieku 46-55 łat. Na względy rodzinne wskazywali natomiast przede wszystkim bezrobotni z terenów wiejskich, legitymujący się wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz będące w wieku 41-45 lat. Są to powody sprawiające bardzo duże trudności w aktywi-

Ponieważ możliwe byto podanie kilku powodów, ich liczba prz.ekracz.a wielkość populacji osób, które deklarowały brak poszukiwania pracy. zowaniu zawodowym bezrobotnego, bowiem wymagania tego rodzaju osób są zazwyczaj bardzo wysokie lub mają bardzo specyficzny charakter. Znalezienie pracy dla tej kategorii osób jest jednak możliwe, przy czym ze względu na to, że mogą być to również niepełnosprawni, konieczne staje się dokonanie specjalnego rozpoznania możliwości zatrudnienia wśród pracodawców. Jak wynika bowiem z dotychczasowych badań oraz publikacji, zatrudnienie niepełnosprawnych ma raczej charakter marginalny i wymaga stworzenia programów specjalnych.

Leave a Reply