elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Brak chęci do poszukiwania pracy – kontynuacja

Nieco inaczej należy się odnieść do problemu wieku, jako bariery w poszukiwaniu zatrudnienia, tym bardziej że znaczenie tego czynnika podkreślała porównywalnie niewielka liczba uczestników badania kwestionariuszowego, przy czym częściej zgłaszały ten problem kobiety, będące w wieku 51-55 lat, mające wykształcenie zasadnicze zawodowe, mieszkające na wsi. Były to prawdopodobnie osoby, które w wyniku zwolnień z różnych przyczyn chcą dotrwać do uzyskania świadczeń emerytalnych lub przedemerytalnych. Znalezienie pracy w ich przypadku jest trudne ze względu na niskie lub nieodpowiednie kwalifikacje, niższą w porównaniu do innych kategorii osób poszukujących pracy sprawność fizyczną, a ich chęć do zmiany umiejętności jest raczej ograniczona. Wskazują na to również dotychczasowe badania dotyczące osób powyżej 50. roku życia. Mimo tego należałoby podjąć starania w celu ich aktywizacji zawodowej, z uwagi na ich doświadczenie zawodowe oraz łatwość adaptacji do warunków pracy, właśnie ze względu na ten pierwszy czynnik. Ważne jest przy tym rozpoznanie determinacji tych osób w kierunku znalezienia pracy.

Jednocześnie tylko ok. 16% wszystkich badanych bezrobotnych, którzy deklarowali niechęć do poszukiwania pracy, uzasadniło to podjęciem pracy w różnych formach (znalezienie pracy, praca za granicą, praca w gospodarstwie rolnym oraz podjęcie własnej działalności gospodarczej). Byli to bezrobotni przede wszystkim z terenów wiejskich, głównie mężczyźni, mający wykształcenie albo bardzo niskie (niepełne podstawowe lub zasadnicze zawodowe) albo bardzo wysokie (średnie zawodowe i wyższe), będący najczęściej w wieku 15-25 lat. W odniesieniu do tych osób w zasadzie niezrozumiale jest znajdowanie się ich w kategorii bezrobotnych. Można zatem traktować te odpowiedzi jako dotyczące osób, które w najbliższym czasie przestaną być bezrobotnymi, a badanie kwestionariuszowe zaskoczyło ich jeszcze, gdy mieli ten status. Jednak chciałoby się powiedzieć, że tego rodzaju deklaracje powinny występować jak najczęściej w badaniach populacji bezrobotnych.

Leave a Reply