elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Bezrobotni a problem pracy tymczasowej

Podstawową formą aktywizacji bezrobotnych, przewidzianą w projekcie, jest praca tymczasowa. Wymaga to stworzenia odpowiedniej bazy osób, które chciałyby w tej formie pracować. Jak wynika z wcześniejszych uwag, może ona być mało liczebna, ponieważ niewiele osób poszukujących pracy zadeklarowało poprzednio, że satysfakcjonowałaby je praca w niepełnym wymiarze czasu. Jednak z uwagi na to, że charakter pracy tymczasowej nie oznacza wyłącznie pracy na zastępstwo, a wiąże się również z tzw. zatrudnieniem akordeonowym, czyli odpowiadającym zakresowi realizowanych przez podmioty zadań, wykorzystywaniem fachowców w momencie ich braku na lokalnym rynku pracy, może ona cieszyć się zainteresowaniem beneficjentów, których determinacja w znalezieniu pracy była już niejednokrotnie podkreślana. Dlatego przyjrzyjmy się konkretnym odniesieniom respondentów do badanego zagadnienia.

Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów kwestionariuszowych, zdecydowana większość ankietowanych wyraziła gotowość podjęcia pracy w ramach zatrudnienia tymczasowego (70,1% tj. 731 osób). Forma ta była preferowana głównie przez bezrobotne kobiety (54,3% wszystkich ankietowanych zdecydowanych podjąć pracę tymczasową). Oznacza to, że właśnie one bardziej potrzebują zatrudnienia i sposób wykonywania pracy jest dla nich znacznie mniej ważny. Ponadto zainteresowanie pracą tymczasową było niezależne od miejsca zamieszkania respondentów, przy czym większą skłonnością do zatrudnienia w ramach pracy czasowej charakteryzowały się osoby poszukujące pracy z terenów wiejskich (58,3% wszystkich deklaracji akceptujących). Nie powinno to budzić zdziwienia, bowiem prawdopodobnie większość mieszkańców wsi nie słyszała dotychczas o tego rodzaju zatrudnieniu, a najważniejsze jest dla nich po prostu znalezienie pracy.

Leave a Reply