elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Bezrobocie

Bezrobocie staje się nieodłącznym elementem naszej rzeczywistości. Jest problemem występującym we wszystkich krajach świata i będzie niewątpliwie cechą ich gospodarek także w przyszłości. Różnice między poszczególnymi krajami i regionami polegają jedynie na skali zjawiska, jego dynamice i strukturze, a przede wszystkim na sposobach zarządzania gospodarką narodową i przedsiębiorstwami w warunkach bezrobocia. Jakkolwiek jest ono nieuchronne w sytuacji upowszechniającego się, pracooszczędnego wzrostu gospodarczego, nie może być akceptowane, ponieważ jest rodzajem choroby toczącej społeczeństwa, degenerującej kapitał ludzki i zagrażającej gospodarce. Zmusza to do takiego zarządzania gospodarką narodową i przedsiębiorstwami, by rozwój nie generował bezrobocia, a raczej je redukował.

Działanie w warunkach bezrobocia i przeciwdziałanie mu stanowi także istotny warunek funkcjonowania gospodarki narodowej i przedsiębiorstw w Polsce. Skłoniło to Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej do podjęcia w roku 2002 szeroko zakrojonych badań nad bezrobociem w Polsce. W badaniach tych postawiliśmy sobie pytanie, jaki jest wpływ bezrobocia na funkcjonowanie przedsiębiorstw w naszym kraju, a zwłaszcza na kształtowanie ich konkurencyjności. Zastanawialiśmy się także nad tym, jak przedsiębiorstwa mogą się przyczyniać do ograniczenia bezrobocia i łagodzenia jego skutków. Wychodziliśmy przy tym z założenia, że to właśnie przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w przeciwdziałaniu bezrobociu i że przeciwdziałając mu czynią to w swoim, dobrze pojętym, długofalowym interesie. Uznaliśmy przy tym, że możliwości zarządzania przedsiębiorstwem w sposób przyjazny rynkowi pracy i skuteczność działań zmniejszających do łagodzenia skutków bezrobocia zależy od wsparcia ze strony władzy publicznej. Istota tego wsparcia winna sprowadzać się do takiego prowadzenia polityki ekonomicznej i społecznej, która pozwala przedsiębiorstwom chronić i tworzyć miejsca pracy, a bezrobotnych skłania do przełamania apatii i ujawniania przedsiębiorczości.

Wychodząc z tych założeń przeprowadzono badania, których celem było zbadanie wpływu bezrobocia na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce i sposób zarządzania nimi, a zwłaszcza ich konkurencyjność. Chodziło o ustalenie, jak działają przedsiębiorstwa w warunkach bezrobocia i w jaki sposób mogą się przyczynić do jego zmniejszania. Równolegle badano jak państwo poprzez stosowane rozwiązania instytucjonalne i pomoc publiczną wspomaga przedsiębiorstwa w tworzeniu i ochronie miejsc pracy. Te wątki badawcze podjęły zespoły kierowane przez prof. dr hab. Hannę Godlewską, prof. dr hab. Marka Bryxa i prof. dr hab. Karola Sobczaka.

W nieco innym kierunku poszły badania kierowane przez prof. dr hab. Barbarę Dobiegałę-Koronę, prof. dr hab. Mirosławę Rybak, prof. dr hab. Alicję Sosnowską i prof. dr hab. Gertrudę K. Swiderską. Ich zainteresowania skoncentrowały się wokół zagadnień związanych z wpływem kapitału ludzkiego na konkurencyjność przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem roli czynnika ludzkiego w kształtowani innowacyjności.

Leave a Reply