elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

BEZROBOCIE W REGIONACH WIEJSKICH

Analizując wielkość zatrudnienia na wiejskim rynku pracy zauważalne są pewne wahania, jeśli chodzi o liczbę pracujących. Jest to związane z aktualną sytuacją na rynku pracy. Tak jak na początku lat 90. odnotowano wzrost liczby pracujących, tak ostatnie lata charakteryzujące się pogarszającą się sytuacją na rynku pracy znalazły swoje odbicie w spadku zatrudnienia i wyraźnym wzroście bezrobocia. Zmniejszenie liczby pracujących wystąpiło wśród wszystkich mieszkańców wsi, niezależnie od związków z gospodarstwem rolnym. Tylko w ciągu jednego roku, tzn. w 2001, liczba pracujących mieszkańców wsi w grupie bezrolnej ludności zmniejszyła się o 104 tys. osób (tj. o 5,7%), zaś w przypadku ludności rolniczej o 87 tys. osób (tj. o 2,3%). Szczególne silne były spadki liczby pracujących w grupie mężczyzn niezwiązanych z rolnictwem (93 tys.). Było to wynikiem pogarszającej się sytuacji ekonomicznej, likwidacją wielu przedsiębiorstw i redukcją zatrudnienia. Tempo spadku w ujęciu przestrzennym było uzależnione od potencjału gospodarczego regionu i kondycji finansowej firm. Przejawiło się to we wzroście bezrobocia i szczególnie pogorszyło sytuację w regionach wysokiego, długotrwałego bezrobocia.

W IV kwartale 2001 r. na terenach wiejskich było ponad 1,08 min osób bezrobotnych (por. tabl. 1.6 i rys. 1.1) i w ostatnich latach, tj. od 1998 r., odnotowano wyraźny wzrost bezrobocia. Tylko w porównaniu z IV kw. 2000 r. liczba bezrobotnych mieszkańców wsi zwiększyła się o 146 tys. osób, tj. o 15,6%. Większy wzrost został odnotowany w grupie ludności związanej z rolnictwem, niż w przypadku ludności bezrolnej (odpowiednio o 84 tys. osób, tj. o 23,1% i 62 tys. osób, tj. o 10,8%). Wśród bezrobotnych mieszkańców wsi 52,7% stanowili mężczyźni. Dość znaczne różnice w grupie bezrobotnych występują pomiędzy ludnością rolniczą i bezrolną – 58,6% bezrobotnych na wsi stanowią osoby bezrolne. Wynika to zarówno z sytuacji na pozarolniczym rynku pracy, jak również metody liczenia pracujących w rolnictwie {było to wyjaśnione wcześniej).

Leave a Reply