elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

BEZROBOCIE W POLSCE WOBEC MEGATRENDÓW W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

Bezrobocie to obecnie jeden z najbardziej złożonych problemów gospodarczych i społecznych, występujący w skali światowej i lokalnej, choć z różnym natężeniem w poszczególnych krajach. Mniej więcej w połowie lat 90. bezrobocie w świecie osiągnęło najwyższy poziom od czasu wielkiego światowego kryzysu lat 30. Szacuje się, że obecnie w świecie ponad 800 min osób nie ma pracy lub pracuje w niepełnym wymiarze1.

Świat poszukuje obecnie rozwiązań umożliwiających absorpcję nadwyżek zasobów pracy. Problemu bezrobocia nie rozwiązują przy tym systemy zasiłków socjalnych. Bezrobotni otrzymują pomoc materialną, ale nie otrzymują pracy. Zasiłki socjalne po części rozwiązują problemy materialne bezrobotnych, natomiast nie rozwiązują pozamaterialnych, niemniej groźnych następstw bezrobocia. Wszystkie prowadzone badania wskazują jednoznacznie na zagrożenie postępującą degradacją i marginalizacją społeczną bezrobotnych. Jest to źródłem szeregu dewiacji społecznych, w tym przestępczości, agresji, chorób, zwłaszcza o podłożu psychicznym, zakłóceń w funkcjonowaniu życia rodzinnego, edukacji i wychowaniu dzieci oraz młodzieży. Skala i natężenie negatywnych następstw bezrobocia wykraczają znacznie poza ramy konwencjonalnego rachunku ekonomicznego. W zasadzie rachunek następstw bezrobocia jest zawsze niepełny. Nie sposób bowiem dokonać pełnego kompleksowego pomiaru społecznych kosztów bezrobocia. Wysoki poziom bezrobocia to zatem nie tylko problem rosnących wydatków budżetowych na zasiłki i pomoc socjalną, ale także trudne do opanowania i rozwiązania problemy społeczne oraz polityczne. Wyrazem tego jest rosnąca dysfunkcjonalność szeroko rozumianej polityki społecznej i gospodarczej.

Występowanie i nasilanie się bezrobocia w skali światowej, jak i narastające trudności w przeciwdziałaniu temu zjawisku oraz nieskuteczność dotychczasowych rozwiązań wskazują zarazem, że także przyczyny tego są niekonwencjonalne i mają podłoże w przełomowych przemianach cywilizacynych, w dokonującej się obecnie w świecie zmianie paradygmatu rozwojowego.

Leave a Reply