elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Bezrobocie rośnie nie tylko w miastach, ale i na obszarach wiejskich

Szczególnym problemem jest pojawianie się coraz liczniejszych grup bezrobotnej młodzieży, która nie potrafi zaistnieć na rynku pracy wskutek zbyt niskich lub nieodpowiednich kwalifikacji zawodowych. Coraz bardziej dramatyczna staje się sytuacja absolwentów obecnych szkół ponadpodstawowych, spośród których aż ok. 1/3 staje się bezrobotnymi. W tej grupie ok. 38% bezrobotnych to absolwenci szkół zawodowych i techników, a tylko 12% – liceów ogólnokształcących. Jednocześnie ponad połowa absolwentów techników, którzy znaleźli zatrudnienie, nie pracuje w wyuczonym zawodzie, gdy tymczasem uzyskanie kwalifikacji na poziomie technika należy do najkosztowniejszych.

Utrzymuje się głęboka dysproporcja między poziomem wykształcenia na wsi i w mieście (4 razy mniej osób z wyższym wykształceniem i ponad 2 razy mniej ze średnim – maturalnym). Jest to wynikiem zdecydowanie słabszego dostępu młodzieży wiejskiej do edukacji na ponadpodstawowym szczeblu – sytuację w tym względzie może poprawić reforma systemu edukacyjnego. Wydaje się, że jest to utrudnione wskutek niewystarczających zasobów kadr o odpowiednio wysokich kwalifikacjach, zatrudnionych w szkolnictwie wiejskim.

Nowe oczekiwania rynku pracy nie znajdują odzwierciedlenia zarówno w przygotowaniu absolwentów, jak i w kierowaniu systemem kształcenia – czego dowodem jest to, że wiele zawodów nie ma jeszcze w obecnym systemie klasyfikacji. Określona jest jedynie pożądana sylwetka absolwenta, posiadającego: wykształcenie co najmniej średnie, zdolność do szybkiego przekwalifikowania się, lub do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej, dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego – najlepiej angielskiego, umiejętność posługiwania się różnymi programami komputerowymi.

Leave a Reply