elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

BEZROBOCIE NA WSI W ASPEKCIE INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

Polskie rolnictwo jest niedoinwestowane, rozdrobnione i mało konkurencyjne. Na wsi jest ok. 1,9 miliona indywidualnych gospodarstw rolnych, a ich średnia powierzchnia nie przekracza 8 hektarów. Polacy gospodarują średnio na parokrotnie mniejszych gospodarstwach niż rolnicy w Unii Europejskiej.

Sektor rolny w Polsce wytwarza niewielki ułamek PKB (5-6%), zatrudniając 19% całej siły roboczej. W rozwiniętych krajach europejskich zarówno zatrudnienie rolnicze, jak i udział w wytwarzaniu PKB nie przekracza kilku procent (w UE – ok. 5%). Dane te wskazują na duże różnice w strukturze gospodarczej.

Wydajność polskiego rolnictwa jest znacznie niższa od średniej europejskiej. Wynosi ona zaledwie 13% wydajności unijnej. Równocześnie dochody rolników polskich spadają. Z kolei dochody rolników w krajach UE rosną. W UE ponad 1/3 dochodów rolnictwa stanowią subwencje, a w Polsce są one w granicach zaledwie 20% wartości produkcji. W efekcie rolnicy w Polsce biednieją, a w UE – bogacą się.

Warto również podkreślić, iż dochody polskich rolników wynoszą tylko około 40% tego, co uzyskują pracownicy w miastach. Z kolei w UE producenci żywności stylem życia nie odbiegają od reszty społeczeństwa, W Polsce dochód porównywalny z dochodami rodzin nierolniczych osiągają gospodarstwa powyżej 20 hektarów. Jednak gospodarstw takich jest zaledwie około 100 tys., czyli nieco powyżej 5% wszystkich gospodarstw rolnych.

Na wsi polskiej panuje dotkliwe bezrobocie. Mieszka tam ponad 41% zarejestrowanych bezrobotnych (prawie 1,3 min osób), podczas gdy liczba mieszkańców wsi wynosi 37% ogółu ludności. Dochodzi do lego jeszcze ukryte bezrobocie. Ocenia się, że obejmuje ono około 900 tys. osób. Bezrobocie na wsi jest większe niż w miastach. Dodatkowo ludzie, którzy stracili pracę w miastach, przenoszą się na wieś, co nieuchronnie spycha ich w biedę i jeszcze bardziej pogłębiają ten niekorzystny stan.

Leave a Reply