elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Bezrobocie na wsi ma nieco inny charakter niż w mieście

Dokonujące się w ostatnich latach przekształcenia strukturalne i gospodarcze miały ogromny wpływ na sytuację ekonomiczną ludności. Dotyczy to zarówno mieszkańców miast, jak i wsi, która z powodu likwidacji PGR-ów i słabej kondycji rolnictwa indywidualnego została szczególnie narażona na niekorzystne skutki transformacji. Problem ten jest tym bardziej zauważalny na badanym obszarze, ponieważ rolnictwo stanowiło tu zawsze jedno z głównych źródeł utrzymania lokalnej ludności.

Bezrobocie na wsi ma nieco inny charakter niż w mieście, jest trwalsze, a rynek pracy jest nieco mniej podatny na zmiany. Mieszkańcy obszarów wiejskich szczególnie dotkliwie odczuli przemiany gospodarcze, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich kilku lat. Tak wysokie bezrobocie dotyczy, jak już wcześniej wspomniano, byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych, szczególnie na wsiach, gdzie PGR był jedynym miejscem pracy. Na stosunkowo niższe wskaźniki bezrobocia na wsi wpływa bezrobocie ukryte.

W badanym województwie stosunkowo lepszą sytuację pod względem rozmiarów bezrobocia na wsi wykazują obszary o dogodnych warunkach dla rozwoju turystyki oraz położone w bezpośrednim sąsiedztwie większych miast. Pomimo tego jest to jednak obszar wysokiego bezrobocia wiejskiego, na które wpływ ma, podobnie jak w innych częściach kraju, sytuacja demograficzna, tempo rozwoju gospodar- czego, restrukturyzacja rolnictwa, zubożenie społeczeństwa ograniczające prywatne inwestycje.

Bezrobocie, zarówno jawne, jak i ukryte, jest jednym ze społecznych i ekonomicznych problemów województwa zachodniopomorskiego. W obecnych realiach rynkowych szansę na utrzymanie się z rolnictwa ma nieliczna grupa większych obszarowo gospodarstw rolnych. Pozostała część ludności wiejskiej w obecnym kształcie stanowi problem socjalny, a dla zamieszkujących je rodzin najważniejszym zagadnieniem jest znalezienie zatrudnienia poza rolnictwem. Szansy na stworzenie miejsc pracy poza rolnictwem dla ludności wiejskiej upatrywać należy m.in. w rozwoju przedsiębiorczości.

Czas skutecznie przerwać pewien ustalony krąg: bezradności, niemożności, beznadziejności i braku perspektyw rozwojowych, Tylko poprzez mądrą politykę, odpowiednio dobrane środki i instrumenty jej realizacji, będzie można względnie szybko zahamować dalszy przyrost liczby bezrobotnych, także na wsi. Pozwoli to zarazem zmniejszyć rozmiary i negatywne skutki groźnych patologii społecznych, zahamować utrwalanie się niepożądanych: przekonań, zachowań i nawyków. Na szerszą skalę trzeba rozwijać przedsiębiorczość i innowacyjność na wszystkich szczeblach i we wszystkich środowiskach społecznych.

BEZROBOCIE W ROLNICTWIE INDYWIDUALNYM ZATRUDNIENIE W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM

Struktura bezrobotnych oraz natężenie bezrobocia w poszczególnych regionach Polski różnią się między sobą, często w znacznym stopniu. W województwie zachodniopomorskim bezrobocie wśród ludności związanej z rolnictwem jest szczególnie wysokie oraz zróżnicowane pod kątem cech społeczno-zawodowych i przestrzennych. Najpełniejszym źródłem informacji statystycznej o tej subpopulacji wiejskiej, dotyczącym zjawiska bezrobocia w ujęciu gminnym, jest Powszechny Spis Rolny z 1996 r.1.

Celem niniejszych rozważań będzie określenie związku struktury zatrudnienia na obszarach wiejskich (103 gmin – po wyłączeniu miast) woj. zachodniopomorskiego z charakterem bezrobocia wśród ludności związanej z rolnictwem indywidualnym w 1996 r. (dane PSR). Rozważania przeprowadzone będą w dwóch ujęciach czasowych. W pierwszym zbadana zostanie zależność bezrobocia (według danych z 1996 r.) od struktury zatrudnienia przed transformacją społeczno-gospodarczą (dane za rok 1988). W ujęciu drugim będzie zbadana bieżąca zależność charakteru bezrobocia wśród tejże ludności od struktury zatrudnienia na obszarach wiejskich (na przykładzie 1996 r.). Pośrednim zadaniem jest ustalenie typów funkcjonalnych gmin ze względu na strukturę zatrudnienia ludności wiejskiej w gospodarce narodowej. Jednocześnie przedstawione będą zmiany w strukturze zatrudnienia na wsi oraz bezrobocia wśród ludności związanej z rolnictwem indywidualnym.

Leave a Reply