elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

BEZROBOCIE NA OBSZARACH WIEJSKICH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Transformacja ustrojowa, obok wielu pozytywnych zmian, dała również początek nowemu zjawisku – bezrobociu, które można określić jako negatywne następstwo licznych procesów restrukturyzacyjnych w polskiej gospodarce. Bezrobocie w Polsce jest więc największym kosztem przekształcenia systemu gospodarczego. Ono z kolei pociąga za sobą szereg innych, również negatywnych, następstw ekonomicznych i społecznych, do których można zaliczyć m.in. marnotrawstwo istniejących w gospodarce zasobów, obniżenie się dochodów części społeczeństwa, frustracje, patologie społeczne itp.

Po krótkotrwałym zmniejszeniu, rozmiary bezrobocia w Polsce ponownie rosną od 1998 r. Sytuacja ta dotyczy wszystkich województw w naszym kraju, a w szczególności badanego, a więc zachodniopomorskiego. W województwie tym, podobnie jak średnio w Polsce i w innych województwach, wśród bezrobotnych dominują kobiety, osoby młode, czyli w wieku do 24 lat oraz pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy, przy jednoczesnym braku prawa do pobierania zasiłku. Ze względu na poziom wykształcenia najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym (ok. 40%), co stanowi odmienną sytuację niż średnio w Polsce i w pozostałych województwach, gdzie dominującą grupą są osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Jeszcze tylko w dwóch województwach w Polsce obserwuje się podobną sytuację pod tym względem (łódzkie i warmińsko-mazurskie).

Leave a Reply