elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

BEZROBOCIE NA OBSZARACH WIEJSKICH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO CZ. II

Badane województwo zajmuje trzecie miejsce w Polsce (po warmińsko-mazurskim i lubuskim) pod względem wielkości stopy bezrobocia, która na koniec 2001 r. wynosiła 24,0%. Ogółem wśród wszystkich bezrobotnych 41,3% stanowili mieszkańcy wsi. Wielkość ta w porównaniu z innymi województwami w Polsce stawia zachodniopomorskie na 6 pozycji pod tym względem. Oznacza to, że w pozostałych 10 województwach udział mieszkańców wsi wśród ogółu bezrobotnych jest większy (najwięcej w podkarpackim – 63,7%, najmniej w łódzkim – 33,9%). Istnieje jednak znaczne zróżnicowanie tych rozmiarów na obszarze samego województwa zachodniopomorskiego w podziale na powiaty, stąd przedmiotem badań w niniejszym opracowaniu stało się bezrobocie na obszarach wiejskich w woj. zachodniopomorskim, zaś celem ukazanie zmian rozmiarów bezrobocia na wsi oraz rozkładu jego przestrzennego zróżnicowania w układzie utworzonych powiatów.

Problematyka bezrobocia jest bogata, złożona i dość różnorodna. Stanowi ona przedmiot badań wielu autorów, których publikacje wykorzystano w tym opracowaniu, w szczególności dotyczące bezrobocia na wsi. Ponieważ relatywnie najwyższą stopą bezrobocia obserwujemy na obszarach popegeerowskich, a w ostatnich kilku latach nie zauważamy sukcesów w zwalczaniu tego zjawiska, warto zwrócić uwagą przynajmniej na niektóre publikacje zawierające pewne wnioski bądź scenariusze ograniczenia rozmiarów bezrobocia. Z tego punktu widzenia szczególnie przydatne mogą być prace takich autorów, jak: J. Bemais, S. Golinowska, M. Ka- baj, E. Kryńska, J. Witkowski, które wykazano w bibliografii zamieszczonej w końcowej cząści opracowania. Godne uwagi są również publikacje poświęcone bezrobociu na wsi, spośród których warto tu wymienić następujących autorów: I. Frenkel, W. Michna, E. Psyk-Piotrowska, A. Rosner, R. Sobiecki. Opracowanie to wykonano przede wszystkim na podstawie danych statystycznych opublikowanych przez GUS oraz US w Szczecinie.

Leave a Reply