elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

BARIERY DOSTĘPNOŚCI DO ŚRODKÓW POMOCY BEZZWROTNEJ

W okresie przedczłonkowskim polskie rolnictwo może skorzystać ze wsparcia finansowego pochodzącego z Unii Europejskiej w celu ożywienia rozwoju obszarów wiejskich. Efektywne spożytkowanie tych środków uzależnione jest od wielu czynników. Przede wszystkim od przezwyciężenia barier ich dostępności, które zgłaszane są już od pewnego czasu przez samorząd terytorialny – największego biorcę tej pomocy. Około 94% wszystkich badanych powiatów wskazuje na istnienie barier w korzystaniu z funduszy pomocowych.

Obie grupy respondentów uznały niewystarczające środki własne na współfinansowanie za najważniejszą barierę korzystania ze środków zagranicznej pomocy bezzwrotnej. Jest to ograniczenie o charakterze egzogenicznym w stosunku do możliwości beneficjentów. Brak środków własnych jest czynnikiem uniemożliwiającym pozyskanie dofinansowania ze środków pomocowych. Badania wykazują, że niezależnie od poziomu osiąganego dochodu per capita, samorządom lokalnym trudno jest wygospodarować środki na współfinansowanie projektów. Wkład własny w wysokości 20-25% wartości projektu, przy uwzględnieniu faktu, że dochody w gminach wiejskich są niższe od przeciętnych w pozostałych gminach, wydaje się barierą dominującą.

Problem braku środków własnych jest na tyle istotny, że wpływa na niski poziom absorpcji środków pomocowych już w chwili obecnej. Jego przezwyciężenie jest nieodzowne zwłaszcza w perspektywie zwiększonych, dostępnych strumieni pieniężnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Jednym ze sposobów przezwyciężenia tej bariery jest wykorzystywanie kredytów komercyjnych lub preferencyjnych kredytów celowych w ramach środków własnych na współfinansowanie przedsięwzięć. Wydaje się jednak, że beneficjenci oczekują większej aktywności ze strony państwa w kreowaniu nowych instrumentów, które ułatwią im pozyskiwanie środków w celu dokonania korzystnego montażu finansowego.

Leave a Reply