elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

BARIERY DOSTĘPNOŚCI DO ŚRODKÓW POMOCY BEZZWROTNEJ CZ. II

Dla powiatów wiejskich istotniejszą barierą są wymagania proceduralne, niż czas potrzebny do przygotowania wniosków. W pozostałych powiatach kolejność ta została odwrócona. Jest to ograniczenie na tyle uciążliwe, że rozważana jest możliwość uproszczenia procedur.

Procedury zawierania umów w ramach programów PHARE, ISPA oraz SAPARD są bardzo skomplikowane. Istnieją ścisłe zasady regulujące sposoby zawierania umów o świadczenie usług, dostawy i roboty budowlane. Instrukcje dotyczące rozstrzygania przetargów na roboty budowlane, dostawy i usługi, prowadzące do zawierania umów w ramach współpracy Wspólnot z krajami trzecimi oraz w zakresie procedur dotyczących zamówień publicznych, są bardzo rozbudowane. Wymagane jest dokładne przygotowanie zakresu zadań lub (i) specyfikacji technicznych. Muszą być stosowane standardowe wzory umów i formatów dokumentów. Wszystkie przedsięwzięcia finansowane przez Wspólnoty Europejskie podlegają rewizji finansowej (audytowi) na każdym etapie, zarówno podczas przyznawania funduszy, podczas realizacji przedsięwzięcia, jak też po jego zakończeniu. Instytucja kontraktująca musi zachować wszelką dokumentację dotyczącą zamówień i przetargu przez okres pięciu lat po zakończeniu przedsięwzięcia. Dokumenty te muszą być udostępniane inspekcji ze strony Komisji Europejskiej i Europejskiego

Trybunału Obrachunkowego. Językiem stosowanym w części dokumentacji, we wnioskach i postępowaniach przetargowych, jest język angielski, co jest z pewnością dodatkowym utrudnieniem dla polskich beneficjentów.

Leave a Reply