elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Analiza struktury zawodowej respondentów

Na tego rodzaju zależności wskazuje analiza struktury zawodowej tych właśnie respondentów w ostatnim miejscu pracy. Zdecydowanie najczęściej wskazywali oni bowiem na zawód sprzedawcy (61 osób), a ponadto na zawody:

– robotnicy przy pracach prostych (33 osoby),

– robotnicy budowlani (25 osób),

– ślusarze oraz sprzątaczki (po 15 osób),

– magazynierzy, kucharze oraz kierowcy samochodów ciężarowych (po 13 osób),

– krawcy oraz szwaczki (po 11 osób),

– księgowe (10 osób).

Pozostałe zawody deklarowane były w znacznie mniejszym stopniu, co powoduje, że należy wskazać ogólną sytuację na rynku pracy, jako podstawową przyczynę przejścia w stan bezrobocia w województwie podkarpackim. Wszystkie bowiem wymienione wyżej zawody stanowią zawody nadwyżkowe, a, co za tym idzie, bezrobocie często wywoływane jest brakiem odpowiednich umiejętności, a nie tylko i wyłącznie niewystępowaniem ofert pracy. Dodatkowo świadczy o tym również to, że większość podanych zawodów reprezentowana była przez ludzi młodych w wieku do 30. roku życia lub przez bezrobotnych w starszych rocznikach wieku produkcyjnego. Ponownie zatem możemy dostrzec problem niedostosowania procesów kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz brak znajomości nowoczesnych procesów technologicznych przez osoby starsze. Jest to zjawisko dość powszechnie występujące w polskiej gospodarce, gdzie występuje istotny rozziew między potrzebami pracodawców a umiejętnościami nabywanymi w procesie kształcenia przez osoby poszukujące pracy. Wydaje się zatem, że do zwiększenia dopasowania między podażą pracy a popytem na nią niezwykle istotne jest skorelowanie systemu edukacji z potrzebami pracodawców. Postulat ten, zgłaszany od wielu lat przez ekspertów zajmujących się polityką rynku pracy, jak dotychczas nie znalazł w pełni odzwierciedlenia w uwarunkowaniach prawnych oraz rzeczywistym funkcjonowaniu lokalnych rynków pracy.

Leave a Reply