elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Analiza struktury zawodowej respondentów cz. II

Konsekwencją powyższych uwag może być również to, że prawie 1/3 ankietowanych przed zarejestrowaniem się w powiatowych urzędach pracy uczyła się, przy czym częściej deklarowane to było przez kobiety aniżeli przez mężczyzn oraz mieszkańców wsi w porównaniu do tych, którzy mieszkali w miastach5. Byli

Zależność w tym drugim przypadku miaia charakter istotny. to ponadto z reguły ludzie młodzi (15-25 lat), legitymujący się wykształceniem średnim zawodowym (ponad 1/3 wszystkich ankietowanych) i średnim ogólnokształcącym (prawie 1/4 badanej populacji). Świadczy to o złej sytuacji młodzieży na regionalnym rynku pracy. Jest to również prawidłowość, występująca także poza województwem podkarpackim. Dlatego też niezbędne wydają się działania ukierunkowane przede wszystkim na wspomaganie aktywności zawodowej szczególnie tych grup osób poszukujących pracy. Wymagają one jednak zastosowania zupełnie innych instrumentów, powodujących podwyższenie ich pozycji konkurencyjnej na rynku pracy. Oprócz bowiem podwyższania i doskonalenia kwalifikacji pracowniczych, promowania przedsiębiorczości, które powinny dotyczyć zarówno bezrobotnej młodzieży, jak i osób w starszych rocznikach, które bezskutecznie poszukują pracy, w pierwszym przypadku konieczne jest również doskonalenie systemu edukacji pod kątem zaspokojenia potrzeb pracodawców, a w drugim – stymulowanie aktywności w zupełnie nowym wymiarze (technika ICT, języki obce).

Wnioski przedstawione powyżej wydają się w pełni uzasadnione, przede wszystkim ze względu na charakter statusu podawanego przez respondentów, ich przejściem do populacji bezrobotnych (tabela 7).

Leave a Reply