elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW WSI

Zbiorowość aktywnych zawodowo mieszkańców wsi w wieku 15 lat i więcej wynosiła w IV kw. 2001 r. prawie 6,5 min osób, a biernych zawodowo prawie 5 min osób. W populacji aktywnych zawodowo bezrobotni stanowili 16,7% (ok.1,1 min).

Tablica 1.1. Ludność zamieszkała na wsi w wieku 15 lal i więcej według aktywności zawodowej, płci i związków z gospodarstwem rolnym w IV kw. 2001 r. Poziom aktywności zawodowej jest zróżnicowany w grupie mężczyzn i kobiet – wyższym poziomem aktywności zawodowej charakteryzują się mężczyźni niż kobiety. W 2001 r. spośród kobiet w wieku 15 lat i więcej ponad połowa (51,5%) była bierna zawodowo, a wśród mężczyzn – 34,9%. Jest to uwarunkowane z jednej strony możliwością podjęcia pracy, z drugiej zaś zależy od pewnej tradycji podejmowania pracy przez kobiety i mniejszej skłonności do podejmowania pracy przez kobiety. Wśród biernych zawodowo, niezależnie od istnienia związków z rolnictwem, przeważają kobiety (w 2001 r. stanowiły one ponad 60% biernych zawodowo). Na ogól były to osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych, które pomogłyby im w podjęciu pracy. Wiele z tych kobiet, znając trudną sytuację na rynku pracy, nie poszukuje pracy. Tak więc liczba biernych zawodowo jest pochodną aktywności przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenach wiejskich, jak również umiejętności i możliwości znalezienia pracy w mieście. Czynnikiem, który przyczynia się do bierności zawodowej kobiet jest wykonywanie obowiązków związanych z prowadzeniem domu, głównie obowiązków macierzyńskich.

W ostatnich latach zauważalny jest wzrost liczby biernych zawodowo (w 2001 r. wzrost o 135 tys. osób w porównaniu z 2000 r.). Aż o 100 tys. wzrosła liczba bier- nych zawodowo w grupie ludności rolniczej, a o 35 tys. w grupie ludności nierolniczej. Dla znacznej grupy biernych zawodowo jest to niejako bierność wynikająca z braku pracy, niż z własnego wyboru. Część z nich powinna być traktowana jako bezrobotni, a więc tu w znacznym stopniu kryje się utajone bezrobocie.

Liczba aktywnych zawodowo w regionach wiejskich wzrosła w 2001 r. – w porównaniu z 2000 r. – o 90 tys. osób, jednak wzrost ten oznacza spadek pracujących o 191 tys. i wzrost bezrobocia. Świadczy to o bardzo niekorzystnej i pogarszającej się sytuacji na wsi zarówno wśród ludności rolniczej, jak również bezrolnej.

Leave a Reply