elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Aktywność zawodowa bezrobotnych

Badając problem dotychczasowej charakterystyki zawodowej respondentów można dostrzec interesujące zjawisko wielozawodowości, występujące na badanym obszarze. W części bowiem przypadków respondenci zgłaszali więcej niż jeden zawód, jako posiadany w momencie badania. Należy jednocześnie podkreślić, że ponad 9% uczestniczących w badaniu bezrobotnych nie udzieliło w tej kwestii żadnej odpowiedzi (96 osób).

Najliczniejsze wskazania bezrobotnych uczestniczących w badaniu kwestionariuszowym dotyczyły braku zawodu (20,3% wszystkich uzyskanych odpowiedzi, tj. 244 osoby). Sytuacja ta dotyczyła prawdopodobnie osób mających wykształcenie ogólne, czyli średnie, które z punktu widzenia potrzeb rynku pracy nie daje możliwości zatrudnienia bez dodatkowego nabycia kwalifikacji przydatnych pracodawcom. Mogły być to również osoby z wykształceniem podstawowym, które z punktu widzenia rynku pracy mają umie jętności kwalifikujące je do podejmowania prac prostych, po przyuczeniu do wykonywania określonych czynności. Ponadto w deklaracjach respondentów zauważalne były następujące kategorie zawodów (tabela w załączniku):

– asystent ekonomiczny, który to zawód pojawił się w 57 odpowiedziach,

– technik mechanik (52),

– ślusarz (47),

– kucharz (34),

– krawiec i sprzedawca (odpowiednio 27 i 26).

Taki układ zawodów dotychczas wykonywanych (zgodnie z ich sześciocyfrową klasyfikacją) był efektem sumowania wszystkich odpowiedzi, niezależnie od liczby zawodów wyuczonych zgłaszanych przez ankietowanych. Dlatego też pojawiająca się w tabeli liczba zawodów jest zdecydowanie większa od liczby przeprowadzonych wywiadów kwestionariuszowych, czyli sumuje się do 100% tylko w skumulowanej liczbie zawodów.

Leave a Reply