elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Aktywność zawodowa bezrobotnych – kontynuacja

Jak wynika z danych zawartych w załączniku, poza deklarowanymi w większej niż jednostkowo liczbie umiejętnościami znalazła się znaczna większość kategorii zawodowych i specjalności, co oznacza dużą dywersyfikację zawodową respondentów, a tym samym – świadczy o istotnym zróżnicowaniu zawodowym osób poszukujących pracy na rynku pracy województwa podkarpackiego. Dla przyszłych działań w projekcie może to stanowić swego rodzaju utrudnienie, bowiem każdy z wyszczególnionych zawodów i specjalności wymaga odmiennych umiejętności, a co za tym idzie niezbędne wydaje się dość szczegółowe rozpoznanie dotychczasowych umiejętności i kwalifikacji w celu dopasowania ich do kierunków szkoleń, które przewidywane są w realizowanym projekcie.

W analizie zauważono, że rodzaj wykonywanego wcześniej zawodu był ściśle skorelowany z płcią, a nie był zależny od miejsca zamieszkania. Pierwsza z zależności oznacza, że określone kategorie zawodowe mają charakter wyłącznie męski, a inne mogą wykonywać tylko kobiety. Jest to zależność obiektywna, która wynika z konstrukcji psychofizycznej kobiet i mężczyzn. Może ona powodować, że kobiety mające zawody o charakterze męskim mogą mieć trudności ze znalezieniem pracy (np. w badaniu, inżynier mechanik, elektromechanik), a mężczyźni nie będą mogli uzyskać zatrudnienia w zawodach kobiecych. Konsekwencją tego rodzaju podziału może być również to, że w określonych kategoriach zawodów i specjalności bezrobotnymi będą albo kobiety, albo mężczyźni (np. w badaniu w zawodach nauczycielskich lub w zawodzie sprzedawcy zdecydowanie dominowały kobiety, a w zawodzie kierowcy lub mechanika pojazdów samochodowych – mężczyźni), Oznacza to konieczność dywersyfikacji postępowania w projekcie, która powinna uwzględniać dotychczasowe kwalifikacje. Wydaje się jednak, że z punktu widzenia rynku pracy zdecydowanie większe znaczenie powinna mieć jakość kwalifikacji reprezentowanych przez osobę poszukującą pracy. Dlatego też tego rodzaju wniosek można jedynie uwzględnić na zasadzie propozycji, bowiem większe znaczenie powinna w tym przypadku odgrywać chęć, kierunek dokształcania bezrobotnego oraz standardy kwalifikacyjne niż tradycyjne podejście do charakteru zawodu.

Druga z zależności oznacza, że w przeprowadzonym badaniu nie zauważono znaczącej dywersyfikacji zawodów w zależności od miejsca zamieszkania, czyli nie ma znaczenia w tym przypadku podział na miasto (różnej wielkości) i wieś. Zasadniczą rolę odgrywa w tym przypadku zapewne dostęp do określonego rodzaju szkoły, a zatem z punktu widzenia projektu najważniejsza będzie lokalizacja ośrodków kształcenia, a w następnej kolejności – miejsca uzyskania zatrudnienia.

Leave a Reply