elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Aktywność edukacyjna bezrobotnych

W przeprowadzanym badaniu kwestionariuszowym zwrócono się z prośbą do respondentów o wskazanie – możliwie w sposób dokładny – dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, które nabywali dotychczas w swojej karierze zawodowej lub w okresie poszukiwania pracy. Zdecydowana większość ankietowanych wypowiedziała się w tej kwestii negatywnie (57,4%). Było jednak wielu takich, którzy kształcili się wcześniej (41,8%). Ponadto 8 ankietowanych nie wybrało żadnej z zaproponowanych możliwości (0,8%). Świadczy to o pogłębiającej się bierności edukacyjnej większości badanej populacji osób poszukujących pracy, co może wpływać na proces podejmowania decyzji o kształceniu w ramach projektu. Wydaje się bowiem, że wcześniejsza skłonność do tego rodzaju działań może stanowić przesłankę do jej kontynuowania, oczywiście pod warunkiem że dotychczasowe doświadczenia bezrobotnych były w tym zakresie pozytywne.

Wśród ogółu badanej populacji, która zadeklarowała wcześniej podjęte starania o uzupełnienie, bądź zmianę kwalifikacji, zdecydowaną większość stanowili mężczyźni (53%). Oznacza to, że są oni zdecydowanie częściej nastawieni na zmiany, uważając, że może to przynieść im sukces w postaci znalezienia zatrudnienia. Zależności o istotnym charakterze wprawdzie w tym przypadku nie stwierdzono, ale takie było statut quo, wynikające z przeprowadzonych badań kwestionariuszowych. Nie można więc stwierdzić, że kobiety w ogóle szkolą się rzadziej. Ich skłonność do nabywania nowych lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji jest prawdopodobnie taka sama jak wśród mężczyzn, jednak w deklaracjach badanych bezrobotnych tego rodzaju proporcje zostały zauważone.

Leave a Reply