elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Aktywność edukacyjna bezrobotnych – kontynuacja

Podobny brak zależności wystąpił w badaniu relacji między poziomem wykształcenia respondentów a ich dodatkowymi kwalifikacjami. Mimo to zaobserwowano, że co czwarty bezrobotny z wykształceniem zasadniczym zawodowym pozytywnie wypowiedział się na ten temat oraz częściej niż co trzecia osoba poszukująca pracy z wykształceniem średnim zawodowym. Ankietowani, reprezentujący pozostałe poziomy wykształcenia, charakteryzowali się znacznie mniejszym udziałem w populacji ogólnej. Świadczy to o największej aktywności edukacyjnej osób mających wykształcenie zawodowe, które po ukończeniu procesu kształcenia ten zawód posiadały. Być może ich dotychczasowe doświadczenia w poszukiwaniu pracy, które kończyły się odmową pracodawcy, umocniły ich w przekonaniu, że umiejętności, którymi dysponują są niewystarczające, a zatem wymagają uzupełnienia. W świetle tego zdziwienie budzi niewielki odsetek osób z wykształceniem ogólnym (11,2%) oraz podstawowym (12,4%) poszukujących pracy, które uczestniczyły wcześniej w kursach i szkoleniach, bowiem właśnie one powinny w pierwszej kolejności uzupełniać swoje kwalifikacje.

Niewielką zależność zauważono między deklarowanymi dodatkowymi umiejętnościami a wiekiem. Nie można było poza tym dokonać w tym przypadku jednoznacznej oceny jej kierunku, bowiem tylko w kategoriach wieku 15-25 lat oraz powyżej 46. roku życia udział osób, które wypowiedziały się pozytywnie, był dość istotny (odpowiednio 38,5% i 33,9%). Można zatem jedynie stwierdzić, że w grupach, które mogą być zagrożone wykluczeniem społecznym (młodzież oraz osoby powyżej 50. roku życia) uzupełnianie lub nabywanie nowych kwalifikacji jest dość powszechne. Wynika to prawdopodobnie z realizacji programów, bezpośrednio odnoszących się do tych kategorii wieku, które mają przyczynić się do zwiększenia ich aktywności zawodowej. Powody tego rodzaju działań są jednak zupełnie odmienne. W pierwszym przypadku dotyczą ludzi młodych, których pozostawanie bez pracy zniechęca do podejmowania wysiłków w celu zrealizowania się w procesie pracy. Natomiast w drugim przypadku – jest to chęć wydłużenia okresu aktywności zawodowej, w celu wykorzystania często wysokich kwalifikacji.

Skłonność do wcześniejszego nabywania kwalifikacji od miejsca zamieszkania

Zależność mniej więcej na tym samym poziomie z wyraźnym ukierunkowaniem dodatnim zaobserwowano również między posiadaniem przez respondentów dodatkowych kwalifikacji a ich stanem cywilnym. Zdecydowanie największą skłonnością w tym zakresie charakteryzowali się bezrobotni pozostający w stanie wolnym (kawaler/panna) oraz w związkach małżeńskich. Udział tych osób, kształtował się odpowiednio na poziomie 50,5% oraz 43,6%. Zdecydowanie mniej deklaracji w tej dziedzinie występowało w pozostałych kategoriach stanu cywilnego, a najmniejszym udziałem charakteryzowali się bezrobotni, żyjący w konkubinacie. Jednak sytuacja ta może być spowodowana niechęcią do ujawnienia tych statusów, co nie może wpływać w sposób bezpośredni na interpretację wyników. Tym niemniej z faktu tego jednoznacznie wynika, że aktywność edukacyjna jest znacznie większa wtedy, gdy proces edukacji został zakończony niedawno oraz wtedy, gdy posiadanie rodziny obliguje do zapewnienia jej godziwych warunków bytu. Może to świadczyć o większej skłonności do podejmowania każdego działania, mającego na celu znalezienie pracy.

Znacznie większą zależnością charakteryzowała się skłonność do wcześniejszego nabywania kwalifikacji od miejsca zamieszkania. Mieszkańcy wsi podejmowali kształcenie łub dokształcania znacznie częściej (58% respondentów), co potwierdza fakt ich niższych w porównaniu do mieszkańców miast kwalifikacji, które mogłyby być przydatne pracodawcom. Wśród mieszkańców miast jedynie ci, którzy mieszkali w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, charakteryzowali się porównywalnie wysoką skłonnością do zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Prawie co piąty bezrobotny zamieszkujący w tych miastach deklarował tego rodzaju działania. Można to tłumaczyć przede wszystkim rozległością oferty edukacyjnej oraz dostępnością do tego typu działań właśnie na obszarze tych miast.

Leave a Reply