elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

Jedno z wielu pytań zadanych w czasie przeprowadzonych w połowie 2002 r. ogólnopolskich badań ankietowych wśród 131 powiatów ziemskich (badanie obejmowało powiaty o urbanizacji poniżej 50%) dotyczyło rozeznania, jaką rolę w hierarchii ważności odgrywają poszczególne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na terenie danego powiatu.

Ogólnie stwierdzić można, że w hierarchii wartości najwyżej jest oceniane pośrednictwo pracy. Na drugim miejscu równolegle są oceniane prace interwencyjne i roboty publiczne. Na trzecim miejscu plasują się poradnictwo zawodowe i szkolenia, na czwartym – Kluby Pracy i aktywizacja zawodowa absolwentów. Dopiero na dalszym miejscu są programy specjalne.

Te preferencje powiatów można zweryfikować na podstawie rzeczywistej struktury wydatków z Funduszu Pracy. Główną jej pozycję stanowią wydatki na aktywizację zawodową absolwentów (ok. 50% środków). Wiąże się to z realizacją od 1 czerwca 2002 r. programu „Pierwsza Praca”.

Leave a Reply