elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

AKTYWIZACJA ZATRUDNIENIA NA OBSZARACH WIEJSKICH CZ. III

Podział na strefy zurbanizowane, raczej rolnicze i głównie rolnicze, dotyczy całej powierzchni krajów członkowskich OECD (Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego), której Polska jest członkiem. Dane OECD wskazują na szybki spadek pracujących w rolnictwie, szczególnie w regionach bardziej zurbanizowanych. Natomiast największe tempo tworzenia nowych miejsc pracy odnotowano według OECD w strefach wiejskich.

Obserwując trendy europejskie można zatem przypuszczać, że i w Polsce mogą zachodzić takie przeobrażenia. Niemniej jednak należy sobie zdawać sprawę z tego, że aktywizacja obszarów wiejskich nie rozwiąże do końca problemów bezrobocia, ale stworzenie niewielkiej nawet liczby miejsc pracy może być znaczące w wymiarze lokalnym.

Prowadzenie polityki zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy przez kraje OECD będzie się odbywało na obszarach wiejskich w warunkach szybkiego rozwoju branż pozarolniczych.

Aby poprawić sytuację zatrudnieniową poszczególne kraje muszą przyjąć nową strategię polegającą m.in. na:

– opracowaniu takich zasad polityki, które nie tylko nastawione są na wzrost gospodarczy, ale łączą politykę zatrudnienia z ogólną polityką strukturalną,

– doskonaleniu kadry, która odpowiada za transmisję informacji na temat postępu i know-how,

– upłynnianiu czasu pracy, aby dostosować go do konkretnych warunków,

– tworzeniu klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorstw, eliminowaniu barier i przeszkód stojących na drodze jego ekspansji,

– uelastycznieniu systemu wynagrodzeń – dostosowaniu go do lokalnych warunków z uwzględnieniem zatrudnienia młodzieży,

– udrożnieniu rynku pracy, uczynieniu go bardziej efektywnym instrumentem,

– poprawieniu kwalifikacji siły roboczej, zmianie systemu edukacji i kształcenia zawodowego,

– zweryfikowaniu systemu zasiłków dla bezrobotnych.

Polska również może skorzystać z zaprezentowanych propozycji, ponieważ inne kraje, które skorzystały z tych wskazówek w celu wdrożenia polityki zatrudnienia (np. Wielka Brytania, Irlandia), odnotowują pozytywne skutki w postaci wzrostu liczby nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich3.

Leave a Reply