elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

AKCES CZY WYKLUCZENIE?

W warunkach nowego paradygmatu rozwojowego zmianie ulegają stosunki własności, co wynika z faktu, że rozstrzygające znaczenie ma, nie jak w klasycznym kapitalizmie – własność środków produkcji, lecz kapitał intelektualny. Dlatego też kluczową kategorią staje się „dostęp” (acces) do wiedzy i informacji, czego przeciwieństwem jest „wykluczenie”. Skoro podstawowym źródłem strategicznej przewagi konkurencyjnej staje się obecnie potencjał intelektualny, jednostki (i prawne, i fizyczne), niedysponujące nim, skazane są na „wykluczenie”.

Niestety, w obecnych warunkach w Polsce nader łatwo może dojść i nierzadko dochodzi do „wykluczenia”. W odniesieniu do osób fizycznych klasyczną tego formą jest bezrobocie. Przedsiębiorstwa natomiast podlegają konkurencji globalnej.

Obrót przedsiębiorstwami w gospodarce światowej narasta, stając się areną załatwiania różnego rodzaju interesów, nie tylko ekonomicznych. lak określił to jeden z zachodnich bankierów inwestycyjnych: „Istnieją dwa rodzaje przedsiębiorstw: klienci i cele”11. Na porządku dziennym są fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, nie tylko przyjazne, ale i wrogie, kiedy to firmy stają się celem „do ustrzelenia”. Najbardziej narażone na wrogie przejęcie są firmy o słabej kontroli właścicielskiej i niesprawnym kierownictwie, o spadającej efektywności. Tworzą one okazję rynkową dla przejęcia. „Rynek fuzji i przejęć jest zdradliwym światem, pełnym hurra- optymistycznych sprzedających, nierealistycznych prognoz i bezdusznych praktyków”12. Ryzyko porażki i wyeliminowania danego podmiotu z rynku przez konkurencję jest zatem wielkie.

Leave a Reply