elseif (is_single() ) { single_post_title(); } elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); } else { wp_title('',true); } ?>

Akceptacja zatrudnienia w formie pracy tymczasowej

Chęć podejmowania pracy tymczasowej nie była również zależna od poziomu wykształcenia, ale jednocześnie w badanej populacji bezrobotnych przeważały osoby młode (15-25 lat), które stanowiły 41,9% wszystkich wyrażających bezwarunkową zgodę na zatrudnienie w tej formie. Pozostałe kategorie wieku były zdecydowanie mniej licznie reprezentowane, przy czym najmniejszy odsetek stanowiła populacja osób po 56. roku życia (2,9%). Należy jednocześnie podkreślić, że prawie 1/5 bezrobotnych w wieku 46-50 lat również była zainteresowana pracą tymczasową. Wskazuje to na zróżnicowane przyczyny tego rodzaju postaw. Może to bowiem wynikać zarówno ze znajomości zasad funkcjonowania tej formy i korzyści płynących z tego faktu, jak i z braku informacji na ten temat. Wydaje się jednak, że głównym powodem jest także bezwarunkowa chęć uzyskania zatrudnienia, o czym świadczy rozkład wypowiedzi (akceptują ją bezwarunkowo ludzie młodzi i w rocznikach najwyższej aktywności zawodowej, gdzie znaczenie ma również konieczność zabezpieczenia bytu materialnego rodzinie).

Akceptacja zatrudnienia w formie pracy tymczasowej nie była również istotnie zależna od poziomu wykształcenia, czyli w każdej kategorii wykształcenia zdecydowana większość respondentów była bezwarunkowo zainteresowana podjęciem pracy w ramach zatrudnienia tymczasowego. Natomiast udział poszczególnych grup w jednoznacznych deklaracjach był zróżnicowany, a wśród poszukujących pracy dominowały osoby z wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym. Stanowiły one odpowiednio ponad 1/3 oraz więcej niż 1/4 ogólnej populacji bezrobotnych, akceptujących pracę tymczasową.

Leave a Reply